Ja til Hid­ra land­fast

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

Fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der sa tirs­dag mot Høy­res stem­mer ja til en ny ut­red­ning av fast­lands­for­bin­del­se til Hid­ra.

– Jeg er for­nøyd med at vi nå kan få re­el­le tall på bor­det. Per­son­lig tror jeg en tun­nel blir det enes­te rea­lis­tis­ke al­ter­na­ti­vet, men vi skal li­ke­vel få ut­re­det uli­ke bro­al­ter­na­ti­ver på nytt, sier Sig­mund Okse­fjell.

Sen­ter­parti­po­li­ti­ke­ren var for­slags­stil­ler til det som til slutt fikk hele fyl­kes­tin­get mi­nus Høy­res stem­mer. Fyl­kes­tin­get ved­tok at uli­ke al­ter­na­tiv for fast­lands­for­bin­del­se til Hid­ra skal ut­re­des på nytt, og at en da skal vur­de­re mind­re på­kos­te­de løs­nin­ger.

Tunnel­al­ter­na­ti­vet som fyl­kes­tin­get tirs­dag ved­tok å få ut­re­det, in­ne­bæ­rer at det må sø­kes om dis­pen­sa­sjon fra EU­for­skrif­te­ne som sier at tun­ne­ler ikke skal ha en stør­re stig­ning enn 5 pro­sent.

Fyl­kes­tin­get får sa­ken om fast­lands­for­bin­del­se til VestAg­ders størs­te øy til ny be­hand­ling i ok­to­ber.

– Jeg be­kla­ger at vi har den­ne de­bat­ten i dag. Der­som fyl­kes­tin­get had­de hørt på meg i 2012 så had­de tun­ne­len stått der i dag. Det står på fyl­kes­tin­gets tro­ver­dig­het hva vi ved­tar her i dag. Samt­li­ge par­ti­er har gjen­nom fle­re ti­år lo­vet øyas be­folk­ning fast­lands­for­bin­del­se, sa De­mo­kra­te­nes Vi­dar Klep­pe.

Han rea­ge­rer el­lers kraf­tig på at de som folke­valg­te ikke har fått inn­syn i an­buds­pa­pi­re­ne som Sta­tens veg­ve­sen har lagt til grunn for sine an­be­fa­lin­ger.

Ar­bei­der­par­ti­ets Nils Ha­rald Renne­straum ba før av­stem­min­gen fyl­kes­tin­get se mu­lig­he­te­ne og ikke fo­ku­se­re på pro­ble­me­ne med en fast­lands­for­bin­del­se.

– Vi kjen­ner alle his­to­ri­en til Hid­ra land­fast. Tun­nel­for­sla­get frem­mes nå på nytt med en stig­ning på 8 pro­sent. Vi har sett fle­re tun­nel­bran­ner. Høy­re øns­ker ikke å gå vi­de­re med en tun­nel­løs­ning, og det har hel­ler ikke Hidras be­folk­ning bedt oss om. De har øns­ket å vur­de­re flyte­bro­al­ter­na­ti­vet på nytt, sa Sal­ly Ven­nesland.

– Jeg er egent­lig ikke klar for å søke om dis­pen­sa­sjon fra stig­nings­gra­den. Det vil bli et ufy­se­lig bygg­verk. Frem­ti­dens trans­port er hver­ken en trang tun­nel el­ler trang bro uten plass til elek­tris­ke syk­ler. Jeg kan li­ke­vel være med på en ny ut­red­ning, sa Bir­te Si­mon­sen (MDG).

Så tid­lig som i 1968 sat­te by­sty­ret i Flekke­fjord ned en ko­mi­té som skul­le ar­bei­de for land­fast vei­for­bin­del­se til øya. Først var tan­ken å byg­ge en bro over Hidra­sun­det, men se­ne­re ble un­der­sjø­isk tun­nel vur­dert som det bes­te al­ter­na­ti­vet. Se­ne­re har fle­re nye bro­al­ter­na­ti­ver blitt vur­dert.

I 2007 sa sen­tra­le myn­dig­he­ter ja til at en un­der­sjø­isk tun­nel kun­ne del­fi­nan­sie­res ved inn­spar­te stat­li­ge ferje­sub­si­di­er og bom­pen­ger. Da det i mars i år ble det klart at det bil­ligs­te bro­al­ter­na­ti­vet vil kos­te over én mil­li­ard kro­ner, valg­te fler­tal­let i ho­ved­ut­val­get for samferdsel, are­al og mil­jø å skrin­leg­ge pla­ne­ne om en bro.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Her sier fyl­kes­tin­get mot Høy­res stem­mer ja til ny ut­red­ning av fast­lands­for­bin­del­se til øya Hid­ra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.