FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fag­fo­rum for ar­beids­ut­styr

● Ar­beids­til­sy­nets fag­fo­rum gir råd til Ar­beids­til­sy­net i ar­bei­det med å ut­øve myn­dig­het in­nen­for ser­ti­fi­se­rings­ord­nin­gen. Fag­fo­ru­met inn­kal­les til mø­ter to gan­ger i året. De skal kom­me med fag­li­ge inn­spill og in­for­me­re sine or­ga­ni­sa­sjo­ner om be­trakt­nin­ger som kom­mer fram i fo­ru­met.

● I fag­fo­ru­met sit­ter re­pre­sen­tan­ter fra NHO, LO og en rek­ke bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­ner.

Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon for trans­port

● Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon for trans­port er en of­fent­lig un­der­sø­kel­ses­kom­mi­sjon.

● For­må­let med SHTS un­der­sø­kel­ser er å ut­re­de for­hold som an­tas å ha be­tyd­ning for fore­byg­gel­sen av trans­por­t­ulyk­ker.

● SHT skal ikke ta stil­ling til si­vil­retts­lig el­ler straffe­retts­lig skyld og an­svar.

● Alle som har opp­lys­nin­ger om en sak har plikt til å for­kla­re seg for SHT. SHT har taus­hets­plikt og opp­lys­nin­ge­ne som mot­tas kan ikke bru­kes om be­vis i en even­tu­ell straffe­sak.

Døds­ulyk­ken ved Ka­russ

● Tirs­dag 7. mars døde en fem år gam­mel gutt etter å ha blitt truf­fet av en mo­bil­kran på en gang- og syk­kel­sti ved Ka­russ barne­hage i Vågs­bygd.

● Gut­ten var på vei til barne­ha­gen, og gikk sam­men med sin mor og søs­ter. Mora og søs­te­ren ble let­te­re ska­det i ulyk­ken.

● Ulyk­ken etter­fors­kes av po­li­ti­et. Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon for trans­port har også star­tet en un­der­sø­kel­se.

● Tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser av kra­na vis­te at den had­de en bremse­svikt på den midt­re ak­se­len. Den vis­te seg også å veie sju tonn mer enn til­latt.

● Kra­na sto par­kert på top­pen av li­ten hel­ling da den be­gyn­te å skli el­ler rul­le bak­over og ned bak­ken, som var dek­ket av snø og is da ulyk­ken skjed­de.

Ser­ti­fi­se­rings­ord­nin­gen

● Ser­ti­fi­se­rings­ord­nin­gen for sak­kyn­dig kon­troll og sik­ker­hets­opp­læ­ring ble opp­ret­tet i 1998. Hen­sik­ten er å sik­re en tredje­parts­ve­ri­fi­se­ring for kran, truck og an­leggs­ma­ski­ner. Å be­kref­te sam­svar med gitte krav om­fat­ter både tek­nisk sik­ker­hets­kon­troll av ut­styr og sik­ker­hets­opp­læ­ring av fø­re­re av ar­beids­ut­styr.

● Pri­vat­eide ser­ti­fi­se­rings­or­ga­ner ble fra 2001 ut­pekt gjen­nom ved­tak av Ar­beids­til­sy­net, for å ser­ti­fi­se­re virk­som­he­ter som vil­le dri­ve sak­kyn­dig kon­troll og ser­ti­fi­sert sik­ker­hets­opp­læ­ring. God­kjen­te be­drif­ter kal­les ser­ti­fi­ser­te virk­som­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.