Fest­lig dob­bel­fei­ring av 80 år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det blir to da­ger med fes­ti­vi­tas når kon­gen og dron­nin­gens 80-års­da­ger skal fei­res i mai.

Pub­li­kum er vel­kom­men til å del­ta på Slotts­plas­sen tirs­dag 9. mai. Kon­gen fyl­te år

21. fe­bru­ar, mens dron­ning Son­ja ju­bi­le­rer 4. juli. Pa­ret skal fei­res fel­les tirs­dag

9. mai og ons­dag 10. mai. Mel­lom 30 og 40 kon­ge­li­ge gjes­ter fra Euro­pa skal del­ta un­der den na­sjo­na­le fel­les­fei­rin­gen.

Tirs­dag 9. mai star­ter det hele med un­der­hold­ning på Slotts­plas­sen om etter­mid­da­gen. Det­te er åpent for alle. Klok­ka 18.30 vil konge­pa­ret og de­res kon­ge­li­ge gjes­ter fra Euro­pa kom­me ut på Slotts­bal­kon­gen. Se­ne­re sam­me kveld er det galla­mid­dag på Slot­tet.

Da­gen etter er det lunsj for uten­lands­ke gjes­ter på konge­ski­pet Nor­ge, før re­gje­rin­gens fest­mid­dag i Ope­ra­en. Konge­pa­ret vil kjø­re til Ope­ra­en fra Slot­tet langs Karl Jo­han. Mid­da­gen er re­gje­rin­gens gave til konge­pa­ret i an­led­ning 80-års­da­ge­ne.

Kong Ha­rald slo i et in­ter­vju med NTB i fe­bru­ar fast at han ak­ter å hol­de sin «ed til for­fat­nin­gen» li­vet ut. Han ga hel­ler ikke ut­trykk for at al­de­ren tyn­ger.

– Jeg tenk­te all­tid at de som var 80, var ut­gam­le, men jeg fø­ler meg ikke ut­gam­mel selv. Al­der er ba­re et tall, sa kon­gen.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.