Far­li­ge­re å ikke ta opp tabu­be­lag­te om­rå­der

«13 Rea­sons Why» har vært den sto­re snakk­isen på se­rie­fron­ten i april, med både ros og ris.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Why» på man­ge må­ter er vel­dig ame­ri­kansk med kli­sjé­frem­stil­lin­ger av ste­reo­ty­pis­ke ka­rak­te­rer, som idretts­stjer­ne­ne som får alt og som får lov til å opp­fø­re seg som dritt­sek­ker, er det uni­ver­sel­le te­ma­er som tas opp: mob­bing, voldtekt, gruppe­press, de­pre­sjon, ne­ga­ti­ve si­der ved so­sia­le medi­er og en røff ung­doms­kul­tur som ikke ba­re ame­ri­ka­ne­re vil kun­ne kjen­ne seg igjen i.

●● Se­ri­en er også opp­ly­sen­de for for­eld­re, og vi­ser for ek­sem­pel hvor usyn­lig psy­kis­ke li­del­ser kan være, og hvor mye ung­dom skju­ler. Skam­men de fø­ler hvis ikke de er flin­ke nok, per­fek­te nok, og hvor en­som­me de kan føle seg selv om de har ald­ri så man­ge ven­ner rundt seg. Det er ikke all­tid ven­ne­ne vil dem vel hel­ler, og et av se­ri­ens ho­ved­bud­ska­per er nett­opp at alle må be­gyn­ne å bli snil­le­re mot hver­and­re.

●● Selv om det er en smu­le naiv frem­stil­ling, er det li­ke­vel et vik­tig po­eng. Selv­mord er en av de hyp­pigs­te døds­år­sa­ke­ne blant ung­dom, og tall fra 2014 pub­li­sert på NHI.NO vi­ser at det er over 13.0000 selv­mords­for­søk blant barn og unge i Nor­ge hvert år. Det er ikke tvil om at det må fram i ly­set og etter min me­ning, kli­sje­ene satt til side, er «13 Rea­sons Why» en sterk frem­stil­ling av hvor tøft det kan være for unge i dag som den så­kal­te ge­ne­ra­sjon pre­sta­sjon, og at selv­mord ald­ri er noen god løs­ning.

FOTO: NETFLIX

Kat­he­ri­ne Lang­ford i «13 Rea­sons Why».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.