Vak­ker ani­ma­sjon

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CA­THRI­NE SORDAL

ANI­MA­SJON «Your Na­me»

Ja­pan 2016 6 år

«Your Na­me» er en ny ro­man­tisk anime­film fra den pris­be­løn­te film­ska­pe­ren Ma­koto Shin­kai. Mitsuha og Ta­ki har ald­ri møtt hver­and­re, og le­ver vel­dig uli­ke liv. Hun bor på lan­det og leng­ter etter det spen­nen­de stor­by­li­vet i Tokyo. Han bor i stor­byen, men har hele li­vet leng­tet etter noe an­net.

Plut­se­lig en dag våk­ner de opp i den and­res kropp. Det­te fort­set­ter over en leng­re pe­rio­de, og ska­per na­tur­lig nok en rek­ke ut­ford­rin­ger. Men hvor­for har sje­le­ne de­res byt­tet plass? Er det noe skjebne­be­stemt, el­ler kan­skje det ba­re er en drøm?

Fil­men har hatt enorm suk­sess i Ja­pan, og er en vel­dig vak­kert la­get ani­ma­sjons­film, men ikke nød­ven­dig­vis for de yngs­te bar­na selv om den har al­ders­gren­se 6 år. Både på grunn av inn­hol­det, men også for­di den kun lan­se­res i ori­gi­nal­ver­sjon med ja­pansk tale og norsk tekst.

Det som trek­ker litt ned for min del, er at det til ti­der er vel­dig vans­ke­lig å føl­ge his­to­ri­en. Er de egent­lig døde, hvem er i hvem sin kropp til en­hver tid, og er de i for­ti­da el­ler nå­ti­da? Ikke alt er lo­gisk, og ikke alt hen­ger sam­men, men leg­ger du lo­gik­ken til side er det ab­so­lutt en rø­ren­de og vi­su­elt ny­de­lig film.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.