Nytt be­grep: Re­ku­pe­r­a­sjon

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Lær deg like godt or­det re­ku­pe­r­a­sjon. Det be­tyr gjen­vin­ning av brem­se­ener­gi, noe de fles­te el­bi­ler gir mu­lig­het for. I den nye Vol­ks­wa­gen e-golf skjer det­te ved at mo­to­ren kob­ler om til ge­ne­ra­tor­mo­dus. Strøm­men som da opp­står, lag­res i høy­spen- nings­bat­te­ri­et for se­ne­re bruk. Og du kan vel­ge mel­lom re­ku­pe­r­a­sjons­mo­du­ser med ulik styr­ke, fra sterk brem­sing når du slip­per gass­pe­da­len med mak­si­mal gjen­vin­ning av brem­se­ener­gi til mi­ni­mal re­tar­da­sjon med be­gren­set energi­gjen­vin­ning.

FOTO: TOR MJAALAND

Det «luk­ter» kva­li­tet også over in­te­ri­ø­ret i nye e-golf.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.