Slutt på Fo­cus Elect­ric fra Tysk­land

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Ford Fo­cus Elect­ric har ald­ri blitt noen suk­sess i det sto­re nors­ke el­bil­mar­ke­det. Nett­ste­det broom.no mel­der nå at Ford leg­ger ned pro­duk­sjo­nen av den­ne mo­del­len i Tysk­land. Da bi­len ble lan­sert i 2013, fikk den kri­tikk for mang­len­de ba­ga­sje­plass og at hur­tig­la­ding ikke var mu­lig. Ford had­de tatt en helt van­lig Fo­cus, og put­tet inn bat­te­ri­er og el­mo­tor i ste­det for for­bren­nings­mo­tor, ikke ut­vik­let en ny full­blods el­bil. Fo­cus Elect­ric er en av de mest solg­te el­bi­le­ne i USA. Der fort­set­ter da også pro­duk­sjo­nen, og euro­pe­is­ke kun­der skal kun­ne få sine bi­ler fra USA i ti­den fram­over.

ARKIVFVOTO: TORSTEIN ØEN

Ha­rald Sang­vik fra Bay Auto vi­ser fram Fo­cus Elect­ric da den ble lan­sert i 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.