QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva er mot­styk­ket til aur­ora borea­lis (nord­lys)?

2. Inn­til hvil­ken norsk fjord lig­ger kom­mu­ner med til sam­men rundt 1,6 mil­lio­ner inn­byg­ge­re?

3. Hvem har skre­vet teks­ten til ”Ja, vi els­ker”?

4. Hva er det kver­na på ha­vets bunn står og ma­ler, i føl­ge even­ty­ret?

5. Hvil­ken norsk-ame­ri­kansk fy­si­ker og ”klima­skep­ti­ker” fikk No­bel­pri­sen i fy­sikk i 1973?

6. Hva be­tyr nav­net Pe­ter, som Je­sus ga Simon?

7. Hva het bo­ken Ari Behn og prin­ses­se Märt­ha Loui­se skrev sam­men i 2003?

8. I hvil­ken by kom­mer avi­sa BA ut?

9. Hva kal­les vi­ten­ska­pen om old­ti­dens Egypt?

10. Hvem har skre­vet bo­ka ”Ver­dens­mest­re­ne”, som fore­går i Oslo tid­lig på 1980-tal­let?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.