Kreft­for­enin­gen ro­ser åpen­het

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Kreft­for­enin­gens dis­trikts­sjef i Ag­der, Geir We­hus, ro­ser åpen­he­ten til Sandå­ker og and­re kjen­te per­soner som blant and­re Lil­le­sand-ord­fø­rer Arne Tho­mas­sen som også har snak­ket om sin pro­stata­kreft.

– Det bi­drar til at and­re som har kreft kan få en fø­lel­se av «fel­les skjeb­ne, fel­les trøst», sier We­hus.

Han for­tel­ler at åpen­het nett­opp er en av ver­di­ene til kreft­fo- re­nin­gen.

– Vi øns­ker ikke at kreft skal gjem­mes vekk el­ler for­ties. Ikke minst er det­te vik­tig for på­rø­ren­de, sier han.

Han me­ner dess­uten at kreft ikke len­ger er noe tabu­be­lagt tema slik det nok en gang var.

– Hel­ler ikke pro­stata­kreft. Nå er det selv­sagt vel­dig in­di­vi­du­elt, men jeg opp­le­ver ikke at menn ge­ne­relt sett sy­nes det er vans­ke­lig å snak­ke om det­te, sier We­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.