For­var­ming vik­tig for el-for­bru­ket

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Års­tid, føre­for­hold, kjøre­stil og for­var­ming har mye å si for hvor mye rekke­vid­de du kla­rer å skvi­se ut av en el­bil. Selv Te­s­la Mo­del X kan le­ve­re me­get an­sten­dig for­bruk. Det­te skri­ver El­bil­for­enin­gen på sin hjemme­side etter en test med en ned­to­net 90D-ut­ga­ve av bi­len. Sta­tus ble 25 pro­sent la­ve­re energi­for­bruk og der­med so­lid øk­ning i rekke­vid­den som ble økt fra 325 til 433 kilo­me­ter sam­men­lik­net med en tid­li­ge­re test­tur. I for­hold til førs­te test­tu­ren var det 10 gra­der var­me­re i luf­ta, og un­der­la­get var tørt den­ne gang. Test­kjø­re­ren leg­ger til at bruk av var­me – og dess­uten dekk­trykk – er vik­ti­ge fak­to­rer som på­vir­ker for­bru­ket.

ARKIVFOTO: TOR MJAALAND

Det var en Te­s­la Mo­del X som ble brukt un­der El­bil­for­enin­gens test­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.