Å fjer­ne kris­ten­dom­mens spe­si­el­le plass i un­der­vis­nin­gen er en krigs­er­klæ­ring.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - JAN­NE HAA­LAND MAT­LA­RY Pro­fes­sor

Jan­ne Haa­land Mat­la­ry, pro­fes­sor.

Kat­ten er ute av sek­ken: Ar­bei­der­par­ti­et er tro mot sitt ma­te­ri­el­le og ofte anti-krist­ne men­neske­syn når det ved­tar å ta bort kris­ten­dom­mens spe­si­el­le stil­ling i norsk sko­les un­der­vis­ning.

Det­te gjør man på tross av at par­ti­ets re­pre­sen­tan­ter stem­te for ny pa­ra­graf 2 i Grunn­lo­ven så sent som i 2012. Den­ne de­fi­ne­rer for den nors­ke sta­tens verdi­grunn­lag som det krist­ne og hu­ma­nis­tis­ke men­neske­syn: «vor krist­ne og hu­ma­nis­tis­ke arv for­bli­ver sta­tens verdi­grunn­lag». Et en­stem­mig Stor­ting ved­tok den­ne.

Nor­ge har alt­så en eks­pli­sitt kris­ten ba­sis som sta­tens verdi­grunn­lag. Den er ikke «nøy­tral», hva nå det­te måt­te bety. Nøy­tra­li­tet i verdi­spørs­mål fin­nes rett og slett ikke – en­ten er­kjen­ner man at Nor­ge står i tu­sen­årig kris­ten tra­di­sjon el­ler så be­kjem­per man den­ne.

Aps ved­tak be­tyr selv­sagt KRF ikke kan sam­ar­bei­de med det i re­gje­ring. Å fjer­ne kris­ten­dom­mens spe­si­el­le plass i un­der­vis­nin­gen er uhy­re ra­di­kalt; det er en krigs­er­klæ­ring.

Å er­kjen­ne be­tyd­nin­gen av kris­ten­dom­mens men­neske­syn kre­ver ver­ken stor inn­sikt el­ler per­son­lig tro. Det­te har vært nor­ma­li­tet og al­men­kunn­skap si­den den nors­ke sta­ten ble til, og ge­ne­ra­sjon etter ge­ne­ra­sjon nord­menn har lært om kris­ten­dom­mens helt do­mi­ne­ren­de plass i Ves­tens og Nor­ges ut­vik­ling.

Rundt 1010 fin­ner vi Olav Ha­ralds­son, se­ne­re sankt Olav, på vi­king­tokt. Han be­fin­ner langs spanske­kys­ten, ved Gi­bral­tar. Der, for­tel­ler sa­ga­en, har han en drøm som for­tel­ler han at han skal ven­de til­ba­ke til Nor­ge og in­tro­du­se­re kris­ten­dom- men; «den nye tro­en», der. Nøk­kel­pro­ble­met som møt­te Olav var det he­dens­ke sam­fun­net: Hvor­dan end­re sam­fun­net slik at det byg­ger på krist­ne nor­mer? Sankt Olav viss­te at å in­tro­du­se­re kris­ten­dom­men ikke var noe som hør­te hjem­me i pri­vat­sfæ­ren; men tvert imot, det drei­de seg om «si­da­skip­ti», om å for­and­re «Sit­ten» el­ler de mo­rals­ke skik­ke­ne i sam­fun­net. Det­te var eks­tremt kon­tro­ver­si­elt: den van­li­ge skik­ken med ut­bur satt dypt; og det sam­me gjor­de men­ne­nes pri­vi­le­ger­te sek­su­el­le fri­het. Den krist­ne læ­ren om tro­fast­het vir­ket ab­surd; det sam­me gjor­de det at ek­te­skap ikke kun­ne bry­tes. Nå ble det også slik at bru­den selv måt­te tak­ke ja til ek­te­skap, ikke bare fa­ren hen­nes. Den­ne kvinne­fri­gjø­rin­gen kris­ten­dom­men brak­te med seg, gikk mot so­sia­le tren­der.

Kris­ten­ret­tens inn­fø­ring i Nor­ge og Is­land rundt år 1000 mar­ke­rer at det krist­ne men­neske­syn der­et­ter lig­ger til grunn for na­sjo­nal politikk, dvs. for lo­ve­ne. Det­te er et ra­di­kalt og me­get ty­de­lig skif­te. Kris­ten­dom­men er in­gen pri­vat re­li­gion, men vil om­ska­pe ikke bare men­nes­ket, men sam­fun­net. Selv om det er et me­get klart skil­le mel­lom tro og politikk – «gi kei­se­ren det kei­se­rens er og Gud det som Guds er» - er det også en in­tim sam­men­heng mel­lom det men­neske­syn som er det krist­ne, men som også kan er­kjen­nes ra­sjo­nelt; og sam­fun­net, dvs. po­li­tik­ken, hvor tro ikke er re­le­vant, men for­nuf­ten.

Kris­ten­dom­mens ver­di­er har hatt og har en do­mi­ne­ren­de plass i norsk kul­tur­arv og det er der­for helt nød­ven­dig at sko­len un­der­vi­ser mer om kris­ten­dom­men enn om and­re re­li­gio­ner. Det­te er like lo­gisk som det er inn­ly­sen­de.

Når nå Ap ven­der ryg­gen til den tu­sen­åri­ge nors­ke kul­tur­ar­ven er det et me­get ra­di­kalt steg med sto­re kon­se­kven­ser.

❞ «Å fjer­ne kris­ten­dom­mens spe­si­el­le plass i un­der­vis­nin­gen er uhy­re ra­di­kalt; det er en krigs­er­klæ­ring»

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Når nå Ap ven­der ryg­gen til den tu­sen­åri­ge nors­ke kul­tur­ar­ven er det et me­get ra­di­kalt steg med sto­re kon­se­kven­ser, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren. Bil­det er fra Aps lands­møte ny­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.