Rus­sen må selv ta an­svar

16 rek­to­rer i Ber­gen vil fjer­ne el­ler end­re russe­fei­rin­gen. Det er en få­fengt am­bi­sjon. Men rus­sen bur­de være vok­sen nok til å inn­se at det er på tide å tråk­ke på brem­sen.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Ber­gens­rek­to­re­ne er ikke ale­ne om å mene det­te. I fjor sa 77 av 200 rek­to­rer Af­ten­pos­ten snak­ket med at de øns­ket å bli kvitt russe­fei­rin­gen. Rek­to­re­ne er tet­te­re på russe­fei­rin­gen enn de fles­te, og det er verdt å lyt­te til dem. Rek­to­re­ne me­ner fei­rin­gen har ut­spilt sin rol­le.

I vin­ter ram­po­ner­te ber­gens­russ fle­re hyt­ter på Gei­lo og sist helg måt­te po­li­ti­et bru­ke makt for å stan­se en russe­fest i Ber­gen.

Som van­lig øde­leg­ger noen få for de man­ge.

På Øst­lan­det er en russe­gutt sik­tet for over­grep etter å ha hatt sek­su­ell om­gang med en jen­te un­der 16 år. Over­gre­pet skal ha skjedd i en russe­buss, epi­so­den ble fil­met og spredt via so­sia­le medi­er i et skrem­men­de om­fang.

Kri­tikk av russe­fei­rin­gen er en år­lig øvel­se. Og en kre­ven­de øvel­se. Kre­ven­de for­di kri­ti­ker­ne ofte blir av­feid med an­kla­ger om mo­ra­lis­me og for­myn­de­ri. Russe­fei­rin­gen har dype røt­ter i Nor­ge og sann­syn­lig­vis nær­mest umu­lig å av­vik­le. At ung­dom­mer har be­hov for å fei­re av­slut­nin­gen av 12 års skole­gang er for­ståe­lig, og det­te be­ho­vet vil ikke for­svin­ne selv om noen «voks­ne» skul­le fin­ne på å for­by russe­fei­rin­gen.

Et for­bud er der­for ikke vei­en å gå. Men der- som rus­se­kul­le­ne selv ikke tar et opp­gjør med den ulov­li­ge og usun­ne de­len av fei­rin­gen vil de på sikt øde­leg­ge for de kom­men­de russe­ge­ne­ra­sjo­ne­ne.

Sta­ti­stikk vi­ser at da­gens ung­dom drik­ker mind­re, opp­fø­rer seg bed­re og er mer plikt­opp­fyl­len­de enn tid­li­ge­re. Dis­se egen­ska­pe­ne blir hos noen ty­de­lig­vis kas­tet på bå­ten un­der russe­fei­rin­gen, og som van­lig øde­leg­ger noen få for de man­ge.

For­eld­re til rus­sen bæ­rer et stort an­svar for å bi­dra til å trek­ke opp de gren­se­ne som skal være på plass selv om man til­la­ter ut­age­ren­de fes­ting. Men størst an­svar bæ­rer rus­sen selv. Man tren­ger ikke å ha pas­sert 20 år for å for­stå at sex skal være fri­vil­lig el­ler at å pub­li­se­re bil­der av and­re per­soner uten de­res god­kjen­ning er ulov­lig.

Rus­sen er på sitt bes­te når de kom­bi­ne­rer fei­rin­gen med å også være en stem­me i sam­funns­de­bat­ten. Bak fes­tin­gen fin­nes nem­lig den mest oppe­gå­en­de og sko­ler­te ung­doms­ge­ne­ra­sjo­nen vi har hatt. Vi har mye å lære av dem.

Russe­fei­rin­gen om­ta­les av fle­re rek­to­rer som ut­gått på dato. De vil end­re den el­ler al­ler helst fjer­ne den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.