Bus­sen må ras­ke­re fram

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Både Kris­tian­sand kom­mu­ne og Sta­tens veg­ve­sen job­ber med bed­re fram­kom­me­lig­het for bus­sen i sen­trum. Da­gens løs­ning med buss i Hen­rik Wer­ge­lands gate fø­rer til at bus­sen bru­ker for lang tid si­den det er man­ge kryss.

Nå står val­get mel­lom en ren buss­gate i Toll­bod­gata el­ler en løs­ning der bus­se­ne går i både Toll­bod­gata og Dron­nin­gens gate.

– Alt det­te drei­er seg om at bus­se­ne skal kom­me ras­ke­re fram og tref­fe der folk bor, sier Jan Erik Lind­jord, råd­gi­ver i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Han sier at den en­de­li­ge be­slut­nin­gen om hvor bus­sen skal gå i sen­trum blir tatt i for­bin­del­se med gate­bruks­pla­nen.

Lunds­broa ser ikke ut til å bli kol­lek­tiv­bro i den­ne om­gang. På et møte tid­li­ge­re i år be­stem­te også sty­rings­grup­pa for by­miljø­av­ta­len å drop­pe en for­søks­ord­ning der den blir bil­fri i en kor­te­re pe­rio­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.