Går av til som­mer­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLS­BU

Opp­vekst­di­rek­tør Arild Re­kve (64) går av med pen­sjon.

– Det er en tid for alt. Jeg blir 65 år i juni og fant ut nå var ti­den in­ne for å gi seg, sier Re­kve til Fædre­lands­ven­nen.

Re­kve har vært an­satt i Kris­tian­sand kom­mu­ne si­den 1987. Han be­gyn­te som le­der for so­sial­eta­ten og har si­den vært an­satt i fle­re and­re le­der­stil­lin­ger. De sis­te sju åre­ne har han hatt det øvers­te an­sva­ret for grunn­sko­ler og barne­ha­ger i stil­lin­gen som opp­vekst­di­rek­tør.

– Jeg har triv­des vel­dig godt i de job­be­ne jeg har hatt. Det har vært vel­dig spen­nen­de, men til ti­der også gans­ke kre­ven­de. Det har vært lite tid til an­net enn jobb og fa­mi­lie, så det skal bli fint å få tid til and­re ting, sier Re­kve.

Tan­ke­ne om å gi seg be­gyn­te for al­vor rundt jule­ti­der. Like før påske ga han be­skjed til råd­man­nen. Etter påske in­for­mer­te han de an­sat­te. Tirs­dag kveld ble po­li­ti­ker­ne i opp­vekst­sty­ret ori­en­tert.

30. juni har Re­kve sin sis­te ar­beids­dag i kom­mu­nen. – Hva gjør du da?

– Det pas­ser jo greit å gi seg like før som­mer­fe­rien. Da kan jeg bru­ke litt tid på å få job­ben ut av krop­pen. Jeg har al­le­re­de be­stilt en tur med Hur­tig­ruta, så det blir det førs­te jeg skal gjø­re, sier Re­kve.

Han reg­ner med at han kom­mer til å være ak­tiv med et el­ler an­net, men har fore­lø­pig ikke sett seg ut noe be­stemt pro­sjekt.

FOTO: ER­LING SLYNGSTAD-HÆ­GE­LAND

Opp­vekst­di­rek­tør Arild Re­kve (64) går av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.