Venst­re ber Frp si nei til økt lag­ring av Ip-adres­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Venst­re ber Frp-lands­mø­tet av­vise for­sla­get om å på­leg­ge in­ter­nett­le­ve­ran­dø­rer å lag­re abon­ne­ments­in­for­ma­sjon og Ip-adres­ser i seks må­ne­der.

Et like­ly­den­de for­slag er frem­met på Stor­tin­get av KRF. For­slags­stil­ler Kjell In­golf Rop­stad sier det er for­ank­ret hos re­gje­rings­par­ti­ene og slår fast at han tror det vil få fler­tall.

– Det­te er noe re­gje­rin­gen bur­de fore­slått for lengst. Kri­pos har etter­lyst det­te i fle­re år. Vi reg­ner med at Stor­tin­get stem­mer en­stem­mig for det­te for­sla­get. Noe an­net vil være ren gal­skap og en kom­plett for­søm­mel­se av vårt an­svar for å be­skyt­te våre barn, sier Rop­stad.

Men Krf-re­pre­sen­tan­ten tar nok mun­nen for full, for sam­ar­beids­part­ner Venst­re slut­ter ikke opp om økt lag­ring av Ip-adres­ser og abon­ne­ments­in­for­ma­sjon.

– Vi er dypt skep­tis­ke til for­slag som det­te, sier Venst­re-re­pre­sen­tant Svein­ung Rote­vatn til NTB.

Han sier par­ti­ets mot­stand er prin­si­pi­ell.

– Å lag­re sen­si­ti­ve opp­lys­nin­ger om alle en­kelt­per­soner i til­fel­le noen gjør noe galt, er noe vi ad­va­rer mot, sier han.

Etter gjel­den­de rett skal in­for­ma­sjon om hvil­ke Ip-adres­ser som har vært be­nyt­tet av den en­kel­te abon­nent, slet­tes etter 21 da­ger. Blir for­sla­get fra KRF ved­tatt vil det bli stilt krav om at den­ne in­for­ma­sjo­nen lag­res i minst seks må­ne­der.

Jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp) job­ber nå for å få pro­gram­fes­tet seks må­ne­ders lag­ring. Han var ny­lig på stu­die­tur til Stor­bri­tan­nia, hvor Ip-adres­ser blir lag­ret i ett år.

FOTO: NTB SCANPIX

Kjell In­golf Rop­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.