Fort­satt tap, men tegn til lys­ning

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Nok en mil­li­ard kro­ner rant ut av Nov-kon­ser­net i førs­te kvar­tal 2017. Rik­tig­nok er det små tegn til bed­ring, men ikke for off­shore­ut­styr.

Etter å ha gått med nes­ten 22 mil­li­ar­der kro­ner i un­der­skudd i 2016, fort­set­ter det Hous­tonba­ser­te Na­tio­nal Oil­well Var­co­kon­ser­net å tape pen­ger i 2017. Rap­por­ten for førs­te kvar­tal, of­fent­lig­gjort tors­dag, vi­ser et tap på litt over én mil­li­ard nors­ke kro­ner. Det er litt mer enn til­sva­ren­de tall fra førs­te kvar­tal i fjor.

«Rig Systems», hvor det nors­ke dat­ter­sel­ska­pet tyn­ger, le­ver­te et drifts­re­sul­tat på pluss 77 mil­lio­ner kro­ner, ned 87 pro­sent fra pe­rio­den ja­nu­ar-mars 2016. «Rig Af­ter­mar­ket», hvor Dvergs­nes-dat­te­ren også er vik­tig, bi­dro med et drifts­re­sul­tat på drøye 560 mil­lio­ner sorte kro­ner, nes­ten på nivå med sam­me pe­rio­de i fjor.

TEGN TIL BED­RING

Så er det gry­en­de tegn til bed­ring. Rik­tig­nok var kon­sern­om­set­nin­gen i førs­te kvar­tal 2017 ned 20 pro­sent i for­hold til førs­te kvar­tal 2016, men som kon­sern­sjef Clay Wil­liams ut­ta­ler i børs­mel­din­gen: Det er and­re kvar­ta­let på rad at om­set­nin­gen vokser, og tred­je kvar­ta­let på rad at «ad­ju­s­ted EBITDA» (et re­sul­tat­be­grep som eks­klu­de­rer av- og ned­skri­vin­ger, fi­nans­pos­ter og ek­sem­pel­vis ned­be­man­nings­kost­na­der) øker.

Wil­liams pe­ker også på at NOVkon­ser­net har 12-13 mil­li­ar­der kro­ner på bok og nær­me­re 40 mil­li­ar­der kro­ner i til­gjen­ge­lig kre­ditt. Pa­ral­lelt med kost­nads­re­du­se­ren­de tiltak ten­kes det på tek­no­logi­ut­vik­ling og -opp­kjøp. Og ski­fer­olje­mar­ke­det i NordA­me­ri­ka tren­ger ut­styr i øken­de grad.

ORDREBOKA KRYMPER

Til­ba­ke til «Rig Systems»: Per 31. mars 2017 lød ordre­be­hold­nin- gen på 2,32 mil­li­ar­der dol­lar, til­sva­ren­de tett på 20 mil­li­ar­der kro­ner. (Var oppe i 100 mil­li­ar­der på det mes­te.) I lø­pet av kvar­ta­let tik­ket ord­re for én mil­li­ard kro­ner inn, mens opp­drag for 2,4 mil­li­ar­der ble slutt­ført og fak­tu­rert.

– Off­shore­mar­ke­det er fort­satt ut­ford­ren­de. I det nors­ke NOV­sel­ska­pet er vi nå cir­ka 1750 an­sat­te. Vi har det gans­ke tra­velt og in­gen pla­ner om be­man­nings­re­duk­sjo­ner, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way til Fædre­lands­ven­nen.

– Er land­mar­ke­det i Nord-ame­ri­ka i ferd med å bli vik­ti­ge­re enn det glo­ba­le mar­ke­det for off­shore­ut­styr?

– Ikke vik­ti­ge­re, men det kom­mer tid­li­ge­re.

ARKIVFOTO: NOV

Det er dår­lig med ord­re til bore­skip og -rig­ger for ti­den. Hos det prø­ve­de Nov-kon­ser­net har ut­styr til nord­ame­ri­kansk ski­fer­olje­pro­duk­sjon blitt sta­dig vik­ti­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.