Skal lede Næ­rings­for­enin­gen ut 2018

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Næ­rings­for­enin­gen gikk med be­tryg­gen­de over­skudd i 2016. Sje­fen fort­set­ter ut nes­te år.

– Nå har vi 800 med­lems­be­drif­ter. De fles­te er små og mel­lom­sto­re, pluss at alle de sto­re er med. Ho­ved­tyng­den hol­der til i de sju knute­punkt­kom­mu­ne­ne, men vi har med­lem­mer fra Grim­stad og Man­dal også, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ani­ta S. Diet­rich­son i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen.

0,6 MILL.

For­enin­gen har holdt ge­ne­ral­for­sam­ling. I til­legg til å få seg fore­lagt et 2016-over­skudd på nær 600.000 kro­ner og en egen­ka­pi­tal som har nådd 3,2 mill, valg­te de frem­møt­te også et del­vis nytt sty­re. Det ser sånn ut:

Jan Vil­ly Fø­re­land (WSP Nor- ge) er tid­li­ge­re valgt som le­der for pe­rio­den 2016–2018 og fort­set­ter føl­ge­lig. Det sam­me gjel­der styre­med­lem­me­ne Vi­bek­ke Hel­le­sund (Hen­nig-ol­sen Is), Per-si­gurd Sø­ren­sen (UIA) og Hel­ge Ham­mers­bøen (DNB). Liv Brit Kam­bo (Kam­bo Eien­dom) og Kir­sti Mat­hi­sen Hjem­dal (Ag­der­forsk­ning/ UIA) er gjen­valgt for pe­rio­den 2017–2019, mens Ru­ben Store­vold (Sør­lands­sen­te­ret), Fro­de Jen­sen (NOV) og He­le­ne Dam­man (Bou- vet) er nye med­lem­mer, like­le­des valgt for pe­rio­den 17–19.

FORT­SET­TER SELV

– Og du selv da, Diet­rich­son?

– Åre­må­let mitt går egent­lig ut 1. mai. Da har jeg hatt stil­lin­gen i fire år. Men sty­ret har bedt meg om å sit­te fram til 31. de­sem­ber 2018, og det har jeg ak­sep­tert, sier Ani­ta S. Diet­rich­son.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Ani­ta S. Diet­rich­son i Næ­rings­for­enin­gen kan mel­de om kon­trol­lert øko­no­mi og for­len­gel­se av eget åre­mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.