Fak­ta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Det­te er sa­ken

● 19. ok­to­ber 2016 var det pre­miere på Løg­na­sla­gets nye show, «Løg­nasevan­ge­li­et» med Rune An­der­sen, Per In­ge Tor­kel­sen og Dag Sch­rei­ner.

● En av sket­sje­ne om­hand­ler fri­sør Me­rete Hod­ne fra Bryne som nek­tet å klip­pe en hi­jab­kledd kvin­ne. Her blir or­det nazifri­sør brukt fle­re gan­ger. Hod­ne tok sket­sjen til ret­ten, og krev­de at num­me­ret skul­le fjer­nes. Det fikk hun ikke med­hold i.

● Nå har Hod­ne be­stemt seg å gå til ny sak, den­ne gan­gen for ære­kren­kel­ser. I stev­nin­gen leg­ges det ned på­stand om at Tor­kel­sen, Sch­rei­ner og An­der­sen be­ta­ler opp­reis­nings­er­stat­ning fast­satt etter ret­tens skjønn, opp­ad be­gren­set til 200.000 kro­ner hver. Det er ennå uvisst når sa­ken skal be­hand­les i ret­ten.

● Hod­ne har star­tet krone­rul­ling i so­sia­le medi­er for å fi­nan­siere saks­ut­gif­te­ne, og sier at hun vil at sa­ken helt Stras­bourg om hun må.

● Fre­dag 28. april gjes­ter Løg­nasevan­ge­li­et igjen Kil­den. Fore­stil­lin­gen er ut­solgt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.