Fak­ta

Faedrelandsvennen - - FREDAG - MICHAEL JARLNER, FÆDRE­LANDS­VEN­NEN / POLITIKEN

Fransk pre­si­dent­valg

● Pre­si­dent­kan­di­da­te­ne Em­ma­nu­el Macron og Ma­ri­ne Le Pen fikk hen­holds­vis 24 og 21 pro­sent av stem­me­ne ved førs­te valg­run­de.

● De to går der­med vi­de­re til and­re og av­gjø­ren­de run­de 7. mai.

● In­gen av dem har nå noe par­ti i ryg­gen. Macron er le­der for en sam­men­satt be­ve­gel­se kalt En mar­che! (Frem­over), mens Ma­ri­ne Le Pen mid­ler­ti­dig har fra­sagt seg le­der­rol­len i Na­sjo­nal Front. gjen­nom na­tur­lig av­gang og sen­ke det of­fent­li­ge for­bru­ket med 60 mil­li­ar­der euro. Frank­ri­ke har en av de størs­te of­fent­li­ge sek­to­re­ne blant de vest­li­ge lan­de­ne i den øko­no­mis­ke sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjo­nen OECD (Or­ga­ni­sa­sjo­nen for øko­no­misk sam­ar­beid og ut­vik­ling).

Ma­ri­ne le Pen sat­ser på økt pro­tek­sjo­nis­me og vil kun gi of­fent­li­ge an­bud til frans­ke be­drif­ter. Hun vil også na­sjo­na­li­se­re ban­ke­ne, ut­ar­bei­de en re­in­du­stria­li­se­rings­plan og inn­føre skatte­let­te til de med la­vest inn­tekt. Hun mot­set­ter seg pri­va­ti­se­ring av of­fent­li­ge virk­som­he­ter som det frans­ke post­ve­se­net.

ULIK­HET

Man kan måle øko­no­misk ulik­het ved den så­kal­te Gi­ni-ko­ef­fi­si­en­ten: I et helt øko­no­misk like­stilt sam­funn er den 0 – i de sam­fun­ne­ne med størst sprik mel­lom løn­nin­ge­ne er den 1. Målt etter Gi­ni-ko­ef­fi­si­en­ten ale­ne er Frank­ri­ke et mer likt sam­funn (0,29) enn Stor­bri­tan­nia (0,36) og USA (0,39). Iføl­ge OECD er Tysk­lands Gi­ni-ko­ef­fi­si­ent også 0,29. Dan­mark og Nor­ge lig­ger på 0,25.

PENSJONER

Macron vil fast­hol­de pen­sjons­al­de­ren på 62 år, men vil ha et opp­gjør med alle mu­li­ge – og inn­imel­lom yt­terst guns­ti­ge – pen­sjons­ord­nin­ger. I ste­det øns­ker Macron et ens­ar­tet pen­sjons­sys­tem for alle.

Ma­ri­ne Le Pen øns­ker å sen­ke pen­sjons­al­de­ren til 60 år og heve den la­ves­te pen­sjons­sat­sen med om­trent 650 kro­ner i må­ne­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.