Solide Ha­rald Fur­re

Faedrelandsvennen - - MENING - TO­RE HETLAND Le­der i NITO Vest-ag­der

Be­fri­en­de klar og sak­lig var avi­sens le­der 26/4 «Nei til tiggeforbud».

●● Be­fri­en­de for­di s.d. «gjen­opp­sto» Hans Ot­to Lund som eks­po­nert lo­kal­po­li­ti­ker i spal­te­ne. Selv­sagt fal­ler han igjen til­ba­ke til gam­le syn­der med et sleiv­spark til vårt i sa­kens an­led­ning ut­mer­ke­de og se­riøst ar­bei­den­de po­li­ti.

Han slen­ger ut at hel­ler ikke po­li­ti­et «er­kjen­te pro­ble­mer» sist han un­der da­væ­ren­de ord­fø­rers be­skyt­ten­de vin­ger skvet­tet ben­sin på tig­ger­bå­let med de man­ge til dels nif­se føl­ger hans og ikke minst en del Frp-folks ord­bruk før­te til. Det er å håpe at Rolf Wil­helm­sens ord­rike vrøvl på de­batt­si­de­ne også s.d. blir et iso­lert til­fel­le.

Da er det godt å vite at byen nå har en so­lid ord­fø­rer. Po­li­ti­ke­ren Ha­rald Fur­re har si­den val­get im­po­nert meg. At han sty­rer sam­men med Frp – et par­ti jeg his­to­risk sett har svært li­ten sans for – er jo en del av po­li­tik­kens ve­sen. Det er å håpe at Fur­res sin­di­ge og sak­li­ge syns­punk­ter i tig­ger­sa­ken, kan dem­pe de ag­gres­si­ve og for­doms­ful­le hold­nin­ger som dess­ver­re fin­nes i byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.