En be­kjen­nel­se

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg har lurt på om det har en hen­sikt å sva­re på Mor­ten O. Tør­res­sens inn­legg «Bi­bel, ar­beid og skatt» i avi­sen 18. april for­di vi langt på vei snak­ker for­bi hver­and­re.

●● Men når han på­står: «So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti sin iver om å stik­ke kjep­per i hju­le­ne for hard­tar­bei­den­de lønns­mot­ta­ke­re, el­ler hind­re næ­rings­li­vet i å ska­pe frem­ti­dens ar­beids­plas­ser» slen­ger han ut nok­så løse på­stan­der. Det er jo nett­opp hard­tar­bei­den­de lønns­mot­ta­ke­re, alt­så folk flest, vi øns­ker skal få re­el­le skatte­let­tel­ser. Tør­res­sen har ty­de­lig­vis hel­ler ikke fått med seg at skatte­let­tel­ser til høy­inn­tekts­grup­per ikke fø­rer til nye in­ves­te­rin­ger, men kun til økt (over)for- Sør­lan­det opp­le­ver at sam­fun­net fjer­ner seg fra de­res barne­tro der Bi­be­len ga svar på det mes­te her i li­vet! Men det er vel in­gen i dag som vil gjø­re ord i Det gam­le tes­ta­men­tet til sine der per­soner med sam­me kjønn som har sex, trues med døds­straff.

De kon­ser­va­ti­ve som byg­ger sin teo­lo­gi på Bi­be­len og be­kjen­nel­sens grunn hev­der at den ret­te læ­ren all­tid må byg­ge på bi­bel­tro­skap og vern om den krist­ne tra­di­sjon. Det er jeg helt enig i, men pro­ble­me­ne opp­står når de kon­ser­va­ti­ve for­står at and­re le­ser og tol­ker Bi­be­len an­ner­le­des enn dem selv.

«Indre­mi­sjons­røs­ten» som er et blad for Indre­mi­sjons­for­bun­det Sør (Imfs),skri­ver i sin års­mel­ding for 2016 «De ån­de­li­ge spen­nin­ge­ne i lan­det vårt ser ut til å bli stør­re for hvert år som går. Bi­be­lens auto­ri­tet blir satt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.