Svik­ten­de ana­ly­se fra Rop­stad

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN A. ENGEN Par­ti­et De Krist­ne Aust-ag­der

Dags­revy­en tirs­dag 18. april. Krfs jus­tis­po­li­ti­ker Rop­stad kom­men­te­rer ru­mens­ke kri­mi­nel­le nett­verk og kob­lin­gen til tig­ger­tra­fik­ken i fle­re stor­byer i Nor­ge.

●● Når Rop­stad rett nok hev­der at kri­mi­nel­le bakmenn må tas hardt, hop­per han glatt over den vik­tigs­te år­sa­ken til at den­ne ky­nis­ke ut­nyt­tel­sen av sår­ba­re men­nes­ker i øken­de grad fin­ner sted og har fått satt seg fast.

Po­li­ti­et har gjen­nom EØS-AV­ta­len og prin­sip­pet om fri flyt av per­soner mis­tet kon­trol­len på etab­le­rin­gen og mu­lig­he­ten til nød­ven­dig hånd­grep for å fjer­ne im­por­ter­te or­ga­ni­ser­te kri­mi­nel­le nett­verk. Schen­gen-av­ta­len gav pass­fri­tak og fjer­net po­li­ti­ets vik­tigs­te verk­tøy i kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pel­se, nem­lig grense­kon­troll. Alt det­te kom­mer selv­føl­ge­lig i til­legg til den kla­re og over­hen­gen­de fa­ren for ter­ror­anslag.

Skal Rop­stad ha po­li­tisk tro­ver­dig­het må han set­te rik­tig navn på ho­ved­grun­nen til at øst­euro­pe­is­ke kri­mi­nel­le nett­verk slår rot i Nor­ge, nem­lig EØS og Schen­gen. En jus­tis­po­li­ti­ker med evne og mot nok til nød­ven­di­ge grep for å stan­se den­ne grense­over­skri­den­de kri­mi­nel­le virk­som­he­ten vil­le gjort seg.

Hvor­for drar ikke Rop­stad opp de vik­tigs­te ar­gu­men­ter i de­bat­ten om or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet? Er det frykt for en åpen og fri of­fent­lig sam­ta­le om Krfs an­svar for de nå åpen­ba­re føl­ge­ne av Eøs-av­ta­len og Schen­gen? Man­ge be­kym­re­de vel­ge­re, der­iblant un­der­teg­ne­de, ad­var­te den gang høy­lytt om føl­ge­ne. Det er fris­ten­de å trek­ke fram et gam­melt munn­hell : Hva var det vi sa...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.