Men hva er bi­bel­tro­skap?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det vil all­tid være noen som ikke mak­ter å leve med spen­nin­ger og uenig­het og ikke er i stand til å re­spek­te­re sine re­li­giø­se søst­re og brød­re. Fun­da­men­ta­lis­ter fin­ner vi over­alt. Og de er like ille hvil­ken tro de enn be­kjen­ner seg til!

●● På de­batt­si­de­ne her i Fædre­lands­ven­nen le­ser vi ofte om krist­ne som le­ser de hel­li­ge skrif­ter som Guds kla­re ord. Alt - el­ler i hvert fall det mes­te - gjel­der for oss som le­ver i dag. Et godt ek­sem­pel på det er bruk av bi­bel­si­ta­ter i for­bin­del­se med vig­sel av like­kjøn­ne­de par. Det er alt an­net enn opp­byg­ge­lig les­ning!

Men man­ge av oss er lært opp til å lese Bi­be­len på en an­nen måte. Det er noe som er sen­tralt, an­net er mer se­kun­dært som ikke gjel­der for oss, men for dem det ble skre­vet til for snart 2000 år si­den. Kon­ser­va­ti­ve krist­ne på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.