Gr­an­lunds røde ma­ni­fest

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

VI­SER Trond Gr­an­lund

«Tan­ken er fri - Ar­bei­der­san­ger» (Trond Gr­an­lund Records/ Ca­me­lo­so AS)

Stol­te ar­bei­der­klasse­san­ger sun­get av en stolt ar­bei­der­klasse­san­ger.

Jeg had­de egent­lig tenkt å inn­le­de med at venstre­si­den all­tid har hatt de bes­te san­ge­ne. Men så kom jeg på at venstre­si­den jo er den enes­te si­den som har san­ger i det he­le tatt. Hva syn­ger de på Høy­res lands­møte, lik­som? «Ja, vi els­ker» el­ler noe av Er­na-fa­vo­rit­ten Pr­in­ce kan­skje?

Uan­sett: Det fin­nes en lang og stolt so­sia­lis­tisk sang­tra­di­sjon her i lan­det, og, som Trond Gr­an­lund og hans kum­pa­ner Jørund Flu­ge Samuelsen og John Vin­ge – som ty­de­lig­vis har kom­met langt si­den de var med i det for­fer­de­li­ge stu­dent­ban­det Trang Fød­sel – vi­ser med «Tan­ken er fri», tren­ger ikke dis­se teks­te­ne ver­ken kor el­ler korps for å gjø­re inn­trykk.

Låt­ut­val­get vit­ner om nenn­som­het og inn­sikt. Ru­dolf Nil­sen og Ar­nulf Øver­land er kan­skje selv­sag­te, men også Corne­lis Vre­eswijk og Stein Ove Berg er med. Og frem­fø­rin­ge­ne er tvers gjen­nom for­bil­led­li­ge: akus­tis­ke gi­ta­rer og kon­tra­bass, trekk­spill og fele der det pas­ser, Gr­an­lunds pa­ti­ner­te stem­me all­tid klar og ty­de­lig i front.

In­gen kun­ne ha skre­vet noe så høy­stemt som «Vi byg­ger lan­det» i dag. Men ved å ta dem helt ned, får Trond Gr­an­lund vist hvil­ken kraft som frem­de­les bor i dis­se san­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.