Dø­den i Co­los­se­um

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL, Sokne­prest i Hø­våg

Om­trent 10 000 men­nes­ker kan ha mis­tet li­vet på grunn av sin krist­ne tro frem til be­gyn­nel­sen av 300-tal­let. De ble kors­fes­tet, hals­hugd, gril­let, brukt som le­ven­de fak­ler og kas­tet til de vil­le dy­re­ne i Co­los­se­um. Fra ca år 250, da de krist­ne be­gyn­te å bli man­ge, ble for­føl­gel­se­ne eks­tra in­ten­se. Hvor­dan holdt de ut? Hvor tok de mo­tet sitt fra? De had­de ver­ken vå­pen el­ler po­li­tisk makt. De had­de bare bøn­nen, lov­san­gen og fellesskapet. Men det var nok. Og jo stør­re mot­stan­den ble, jo stør­re til- trek­nings­kraft had­de den tid­ligs­te kir­ken på nye men­nes­ker.

Det er en fan­tas­tisk his­to­rie. Jeg fyl­les av ære­frykt og takk­nem­lig­het for at de ikke lot seg knek­ke. De fles­te and­re re­li­giø­se ret­nin­ger fra old­ti­den er for lengst his­to­rie, men tro­en på den kors­fes­te­de og opp­stand­ne Je­sus Kris­tus har holdt det gå­en­de helt til vår tid, og sky­ter sta­dig fris­ke skudd.

I Co­los­se­um er det reist et min­nes­mer­ke over alle dem som falt. Når det­te le­ses, er jeg i om­rå­det! Både der og hjem­me i Nor­ge er det tid for å be for de krist­ne i Egypt, Irak, Nord-korea, Ni­ge­ria og man­ge and­re land som akku­rat nå kjen­ner på krop­pen det vi and­re bare kjen­ner fra his­to­rie­bø­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.