50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. APRIL 1967

● Den of­fi­si­el­le del av Kong Olavs be­søk i Ita­lia ble av­slut­tet tors­dag kveld. Tid­lig i for­mid­dag kjør­te den kon­ge­li­ge kor­te­sje inn gjen­nom den be­røm­te bronse­por­ten i Va­ti­ka­net, den mek­ti­ge og selv­sten­di­ge lille­putt­sta­ten midt i ver­dens­byen Ro­ma, det re­li­giø­se­giø­se sen­trum for hund­re­der av mil­lio­ner men­nes­ker es­ker ver­den over. Un­der ut­fol­del­se av alt det se­re­mo­ni­ell som tra­di­sjo­nen til­si­er, ble Hans Ma­jes­tet mot­tatt ved Va­ti­ka­net, og ge­heim­kam­mer­her­rer med kap­pe og kår- de før­te ham til Pa­vens pri­va­te bi­blio­tek hvor Hans Hel­lig­het tok imot mot Nor­ges kon­ge. Det er bare en li­tenn ut­valgt for­sam­ling som slip­per inn i Va­ti­ka­net ved en slik an­led­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.