Har­dar­son re­tur­ne­rer til Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STE­NER­SEN OG PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

Jo­han­n­es Tór Har­dar­son var en del av Start-la­get som tok sølv i 2005. Nå ven­der han til­ba­ke til Start.

– Det kom en hen­ven­del­se til Fløy for noen uker si­den. Vi har hatt noen mø­ter etter det igjen. Jeg har vært opp­tatt av at pro­ses­sen skal være ryd­dig og fin mot Fløy. Jeg har hatt 50 pro­sent stil­ling i junior­av­de­lin­gen som spil­ler­ut­vik­ler og tre­ner­ko­or­di­na­tor, sier Jo­ey Har­dar­son til Fædre­lands­ven­nen.

Is­len­din­gen har de sis­te åre- ne vært mer kjent som Fløy­mann, blant an­net som tre­ner i fem se­son­ger til og med 2014-se­son­gen. Nå er han til­ba­ke i klub­ben som hen­tet ham som spil­ler til­ba­ke i 2003.

I Start skal han inn og job­be med klub­bens G 16- og G 19-lag.

– Jeg skal inn i tre­ner­team­et rundt G16, og får tre­ner­an­sva­ret for G19-la­get til Start i na­sjo­nal se­ri­en. I til­legg er tan­ken at jeg skal ha fo­kus på eks­tern spil­ler- og tre­ner­ut­vik­ling inn mot and­re klub­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.