Gi­ve me the hig­hway.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - - ANN MAGRITT ARNLI

Jeg er en kvin­ne som bare els­ker å kjø­re bil, og jeg skal være så brå­kjekk at jeg kal­ler meg selv for en inn­ma­ri god sjå­før. Si­den jeg tok lap­pen en uke etter jeg fyl­te 18 for 16 år si­den, og for førs­te gang sat­te meg bak rat­tet ale­ne, har bil­kjø­ring for meg stått for fri­het, sinns­ro, herre­døm­me, over­sikt, kon­troll. Alle li­vets go­der sam­let i en kon­kret hand­ling. Jeg har gjort det til en sport å per­fek­sjo­ne­re egen kjø­ring slik at den skal fore­gå så «smooth» som mu­lig, uten rykk og napp. 16 år uten en farts­bot el­ler en prikk i ser­ti­fi­ka­tet, er noe jeg er stolt av. For å kjø­re bil er fan­tas­tisk, men også noe man ut­fø­rer med stor re­spekt. Det er in­gen men­neske­rett å ha lap­pen. Husk det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.