Pla­ging av folk på Mar­kens

Faedrelandsvennen - - MENING - RAIMOND OSELAND

Se­son­gen for pla­ging av folk på Mar­kens har star­tet.

●● Du kan glem­me tan­ken på å slent­re i fred og ro gjen­nom Mar­kens. For nå er ti­den for å møte selgere av Omega 3, ener­gi, helse­pro­duk­ter, tre­nings­sent­re, hu­ma­ni­tæ­re pro­sjek­ter og så vi­de­re.

Alle vil oss selv­sagt det bes­te. Men jeg vil ha meg fra­bedt at noen gir meg en opp­merk­som­het som er uøns­ket når jeg egent­lig bare vil rus­le en tur i vår el­lers så tri­ve­li­ge gå­gate.

Noen av sel­ger­ne er gans­ke så på­gå­en­de og stil­ler seg opp foran deg og lu­rer på hva du gjør på byen i dag. And­re me­ner de har krav på å få vite hvil­ken strøm­le­ve­ran­dør du har.

Og sis­te til­skudd er en mer ut­spe­ku­lert me­to­de hvor sel­ge­ren ikke har noen syn­li­ge tegn på å være sel­ger, men opp­trer slik at du tror det er en pri­vat­per­son som egent­lig har tenkt å spør­re om vei­en. Og hvem vil opp­tre uhøf­lig over­for de som ber om hjelp? Jeg for­står ikke brå­ket rundt rom­fol­ket.

Det­te er mye mer plag­somt. Kris­tian­sand kom­mu­ne har po­liti­ved­tek­ter. De ble end­ret for noen år si­den for å be­gren­se tigging og salg.

Hvor­for det fort­satt er lov å dri­ve opp­sø­ken­de og ag­gres­sivt salg er for meg en gåte.

Hå­per noen po­li­ti­ke­re tar ini­tia­tiv til å end­re ved­tek­te­ne slik at dis­se plag­som­me salgs­me­to­de­ne opp­hø­rer og vi som bru­ker Mar­kens får gata til­ba­ke. Det job­bes med by­ut­vik­ling, men jeg kan ikke se at dis­se sel­ger­ne til­fø­rer noen som helst som gjør byen tri­ve­li­ge­re, hel­ler tvert om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.