Over­ras­ken­de bra fra Procol Harum

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

ROCK Pro­cul Harum

«No­vum» (Eag­le Rock) Det er 50 år si­den «A Whi­ter Sha­de of Pa­le». Ga­ry Brook­er og hans Procol Harum gir seg ikke. Det­te er et av de­res bes­te al­bum. Nøk­kel­per­soner som gi­ta­rist Ro­bin Trow­er og or­ga­nist Matt­hew Fis­her er ikke med len­ger. Det er hel­ler ikke tekst­for­fat­ter Keith Reid. Men vo­ka­list, me­lo­dis­nek­ker og pia­nist Ga­ry Brook­er gir seg ikke. Han hol­der ban­det gå­en­de, og han får det til å låte som om Procol Harum le­ver i sine bes­te år.

Det­te er ban­dets tret­ten­de stu­dio­al­bum, og de­res førs­te på 14 år. Al­le­re­de på åp­ne­ren, «I Told You», er det bare å nik­ke an­er­kjen­ne­de og nyte den sjel­ful­le stem­men til Brook­er. Den hol­der fort­satt mål, og det lå­ter klas­sisk Procol Harum. Ga­ry Brook­er fyl­ler 72 år 29. mai, og det vir­ker som om han ny­ter be­gi­ven­he­ten det er å gi ut nye lå­ter og ny musikk med ban­det sitt. Be­set­nin­gen har vært den sam­me de sis­te ti åre­ne.

Bal­la­de­ne er best, akku­rat som før. Den ny­de­li­ge «Sun­day Mor­ning» er en favoritt i så måte, mens «The On­ly One» smet­ter seg inn på topp­lis­ten over alle lå­ter Procol Harum har skapt i sin lan­ge kar­rie­re. To­talt sett er det­te en knapp time med el­le­ve lå­ter med et band som gjør lite for å for­nye seg. Al­bu­met kun­ne godt ha vært ut­gitt på 70-tal­let, for det­te er ikke mer mo­der­ne enn det.

Men det er ikke po­en­get. For det­te er clas­sic rock. Fra et band som var med på å ska­pe akku­rat det. Clas­sic rock. Nå gjør de det igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.