Ir­ri­te­rer seg grøn­ne over hage­råd

Kjen­dis­gart­ne­ren Mor­ten Bragdø ir­ri­te­rer gart­ne­re grøn­ne med sine hage­råd.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Gart­ner­kol­le­ger er så opp­gitt over hage­rå­de­ne til kjen­dis­gart­ner Mor­ten Bragdø at de kal­ler han kvakk­sal­ver. De får støt­te av Hans Rag­nar Gisle­rød, pro­fes­sor ved uni­ver­si­te­tet på Ås.

– Han er som en kvakk­sal­ver blant gart­ner­ne, han kom­mer med ut­spill som ser ut til å bare være hans eget opp­spinn. Noen sær­lig vi­ten­ska­pe­lig do­ku­men­ta­sjon kan jeg ikke se at det lig­ger bak, sier le­der i Ag­der gart­ner­lag, Jarle Ja­kob­sen.

KJENDIS

Bragdø er en av lan­dets mest be­nyt­te­de gartner­eks­per­ter i me­dia. Han er brukt jevn­lig som råd­gi­ver om hvor­dan man skal stel­le hagen både i Fædre­lands­ven­nen, NRK og God Mor­gen Nor­ge på TV2. Han er også brukt som eks­pert av blant and­re: VG (som skri­ver at han har le­vert ur­ter til kron­prins­pa­ret), Dag­bla­det, Af­ten­pos­ten, Adresseavisen, Ren Mat, Da­gens Næ­rings­liv, Bergens Ti­den­de og uke­bla­det Al­lers. Det vi­ser en sjekk i Atekst-ar­ki­vet på nav­net Mor­ten Bragdø.

– Han må stop­pes, sier Jon Fløi­stad, mange­årig fyl­kes­gart­ner og fyl­kes­ord­fø­rer i Aust-ag­der, som har lan­dets høy­es­te ut­dan­nel­se in­nen fag­fel­tet og ut­dy­per:

NATURVITENSKAP

– Han an­er­kjen­ner ikke de mest grunn­leg­gen­de de­le­ne av na­tur­vi­ten­ska­pen, for­hol­der seg ikke til det pe­rio­dis­ke sys­tem med grunn­stof­fer og hvor­dan alt fun­ge­rer. Alt­så: den vi­ten­ska­pen som brak­te oss til må­nen, sier Fløi­stad.

I dis­se da­ger mar­keds­fø­rer Bragdø boka si: Hage­boka, og i mar­keds­fø­rings­teks­ten om­ta­les han som «fjerde­ge­ne­ra­sjons gart­ner på Rande­sund Hage­sen­ter i Kris­tian­sand. Skri­bent og fore­gangs­mann for na­tur­lig jord og plan­ter uten gift, gjød­sel og an­nen hum­bug».

Og «han sier også at du nok bør glem­me det dine for­eld­re lær­te deg om hage­stell. Fak­tisk så bør du glem­me det nes­ten alle prø­ver å lære deg om hage. Og hvis noen sier du tren­ger gjød­sel for å få en grøn­ne­re plen, kan du sva­re med stor ro at det stem­mer ikke.» Til det­te sva­rer Ja­kob­sen:

– De fles­te gart­ne­re er eni­ge om at gjøds­ling er vik­tig for at plan­te­ne skal hol­de seg sun­ne og mot­stå syk­dom­mer bed­re. Det er selv­føl­ge­lig bra å unn­gå sprøyte­mid­ler i størst mu­lig grad og bru­ke mest mu­lig na­tur­gjød­sel.

GJØD­SEL

Bragdø mar­keds­fø­rer også på sin hjemme­side noe han ikke kal­ler gjød­sel, un­der merke­v­are­nav­net Høne­pø­ne, som skal bru­kes på om­trent sam­me måte som gjød­sel.

Han er som en kvakk­sal­ver blant gart­ner­ne, han kom­mer med ut­spill som ser ut til å bare være hans eget opp­spinn.

JARLE JA­KOB­SEN, le­der i Ag­der gart­ner­lag

– Det er stort sett bare han som sel­ger det­te pro­duk­tet, på­pe­ker Ja­kob­sen.

Fløi­stad re­fe­re­rer til fore­drag fra Bragdø som har hev­det at plan­ter både har fø­lel­ser og kom­mu­ni­se­rer med hver­and­re:

– Det er bare så, at det går nes­ten ikke an å få sagt det, sier Fløi­stad og me­ner folk bør unn­gå å føl­ge rå­de­ne til Bragdø der­som de øns­ker en le­ven­de hage.

BARK

Bragdø har også tatt til orde for å ikke bru­ke bark el­ler torv­strø i ha­ge­ne:

– Bark er yp­per­lig til dek­ke mot ugress, og torv­strø er det enes­te som nyt­ter i kruk­ker og kar i som­mer­se­son­gen, sier Ja­kob­sen.

Han inn­røm­mer at Bragdø ikke er helt på jor­det på alle må­ter, og om man lu­ker bort det ver­ste av økologiske my­ter, har han noen po­eng.

– Og han bru­ker jo egent­lig gjød­sel selv, sin egen, som han sel­ger, men kal­ler det «gjød­sel» i an­før­sels­tegn, på­pe­ker han.

PAS­SER IKKE

Kon­su­lent To­ve Lads­tein i Norsk Gart­ner­for­bund har skum­met boka, og me­ner mye av den bryg­ger på god, tra­di­sjo­nell kunn­skap. Men:

– Det er mye her som ikke pas- ser for van­li­ge hage­ei­ere, sier hun.

Bragdø skri­ver at han ikke dri­ver med kje­mi, men med bio­lo­gi, og det me­ner Lads­tein er en umu­lig­het:

– Det går ikke an å skil­le bio­lo­gi og kje­mi. I alt liv, blant men­nes­ker, dyr og plan­ter er det kje­mis­ke pro­ses­ser som dri­ves fram. Det er ikke det ene el­ler det and­re, sier hun.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Gjød­sel må man ha i hagen, det styr­ker plan­te­ne og be­skyt­ter dem mot syk­dom­mer, sier den pro­fe­sjo­nel­le gart­ne­ren Jarle Ja­kob­sen ved Ha­ge­land i Man­dal.

Slik ser cove­ret på Hage­boka ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.