100 kao­tis­ke da­ger

Do­nald Trumps førs­te 100 da­ger ved mak­ten har be­kref­tet at ver­dens mek­tigs­te mann er en po­li­tisk ama­tør.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Pre­si­dent Trump har møtt hver­da­gen. På en bru­tal måte. De man­ge enk­le og po­pu­lis­tis­ke slag­or­de­ne fra valg­kam­pen har ikke gitt seg ut­slag i ny politikk. I ste­det har den nye pre­si­den­ten stan­get ho­det mot den po­li­tis­ke og ju­ri­dis­ke veggen, i form av Kon­gres­sen og ame­ri­kans­ke dom­sto­ler.

Do­nald Trump selv be­ta­ler pri­sen for den kao­tis­ke be­gyn­nel­sen.

Det er nes­ten skrem­men­de når den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten sier til Reuters at «Jeg trod­de det skul­le være let­te­re». Det vi­ser til ful­le at den som ble valgt til ver­dens vik­tigs­te verv, ver­ken var kva­li­fi­sert el­ler for­be­redt.

Re­sul­ta­te­ne etter 100 da­ger er svært ned­slå­en­de for de som valg­te ham: Til tross for re­pub­li­kansk fler­tall i Kon­gres­sen har ikke Trump klart å av­vik­le helse­for­sik­rin­gen Oba­ma­ca­re. Byg­gin­gen av den fa­mø­se grense­mu­ren mot Mex­i­co er skjø­vet ut i tid. Skatte­re­for­men lar ven­te på seg. Inn­reise­for­bu­det for men­nes­ker fra sju mus­lims­ke land er stan­set av retts­ap­pa­ra­tet. Det vold­som­me in­fra­struk­tur­pro­gram­met har in­gen sett noe til ennå. Og rap­por­te­ne har vært man­ge om inn­byr­des strid blant pre­si­den­tens nær­mes­te med­ar­bei­de­re.

Det enes­te po­si­ti­ve re­sul­ta­tet av be­tyd­ning han kan vise til er at Se­na­tet god­kjen­te hans kan­di­dat til ny høy­este­retts­dom­mer. Det var en vik­tig ut­nev­nel­se. For res­ten av ver­den er det po­si­tivt at Trump ser ut til å vil­le gjø­re en inn­sats for å ska­pe fred mel­lom Is­rael og Palestina. Og at han ennå ikke har gjort al­vor av trus­se­len om å skro­te klima­av­ta­len fra Pa­ris.

Sam­ti­dig er det all grunn til å fryk­te kon­se­kven­se­ne av den har­de ord­bru­ken mot NordKorea. Sær­lig når det drei­er seg om et så iso­lert og ir­ra­sjo­nelt re­gi­me, er fa­ren til ste­de for at en mi­li­tær kon­flikt kan opp­stå ved et uhell. Og den øverst­kom­man­de­ren­de i Det hvi­te hus har på in­gen måte skapt tro­ver­dig­het rundt seg selv som en ro­lig og av­ba­lan­sert le­der i krise­si­tua­sjo­ner.

Do­nald Trump selv be­ta­ler pri­sen for den kao­tis­ke be­gyn­nel­sen. Han lig­ger la­ve­re på må­lin­ge­ne enn noen tid­li­ge­re pre­si­dent har gjort på sam­me tids­punkt. Og blant hans re­pub­li­kans­ke parti­fel­ler er teg­ne­ne man­ge på at de dis­tan­se­rer seg fra ham av frykt for nes­te møte med vel­ger­ne.

Trump har kom­met sær­de­les dår­lig i gang.

Do­nald Trump un­der et in­ter­vju med Reuters tid­li­ge­re den­ne uka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.