Jeg sty­res ikke av kom­mer­si­el­le ak­tø­rer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Mor­ten Bragdø me­ner år­sa­ken til at han ale­ne er den som har rett, er at han ikke har noen kom­mer­si­el­le in­ter­es­ser rundt seg som sty­rer ham.

– Jeg sty­res ikke av kom­mer­si­el­le ak­tø­rer, sier han.

– Hva slags kunn­skap har du som ikke and­re har?

– Jeg har nys­gjer­rig­het og iboen­de kri­tisk sans til in­for­ma­sjons­gi­ve­re. For ek­sem­pel på gart­ner­sko­len som gir deg Ya­ras gjøds­lings­ta­bell i jord­lære. Det vil­le bare skjedd i Nord-korea.

FORSKNINGSPROSJEKT

Han for­tel­ler at han og Rande­sund hage­sen­ter i tre år har holdt på med et forskningsprosjekt sam­men med Nor­ges forsk­nings­råd, Vi­tal Ana­ly­se og Nor­søk for å fors­ke fram nye jord­ty­per for hage­plan­ter. Det har gitt ham enda bed­re inn­sikt i hvor­dan ting hen­ger sam­men og hva som vir­ker i hagen.

– Vi har holdt på slik i 25 år, men det er først nå vi vir­ke­lig be­gyn­ner å se hel­he­ten i det­te, først og fremst på bak­grunn av våre egne er­fa­rin­ger, sier Bragdø.

GJØD­SEL

– Du er mot­stan­der av gjød­sel, men sel­ger selv Høne­pø­ne som vel er gjød­sel?

– Nei, det er kom­pos­tert i fire år og er et jord­for­bed­rings­mid­del som bare inne­hol­der 0,6 pro­sent am­mo­ni­um, som plan­te­ne kan opp­ta. Vi bru­ker ikke plante­opp­ta­ke­lig ni­tro­gen, som alle and­re er opp­tatt av. I na­tu­ren vokser alt fint og der er det in­gen som gjøds­ler og in­gen syk­dom­mer.

– Men and­re gartner­eks­per­ter på­pe­ker at na­tu­ren er en egen, selv­dre­ven bio­top, som ikke kan sam­men­lig­nes med en hage, og at det er mas­se syk­dom­mer i na­tu­ren?

– Det er rik­tig, og der­som hage­fol­ket føl­ger mi­ne råd, får de en selv­dre­ven bio­top slik som det er i na­tu­ren. Syk­dom­mer i land­bru­ket skyl­des gjøds­ling og gen­etisk sva­ke plan­ter.

– Du skri­ver at du dri­ver med bio­lo­gi, ikke kje­mi. Men kan det­te skil­les?

– Hos oss er det bio­kje­mis­ke pro­ses­ser, alt­så at plan­te­ne ska­per kje­mi­en. Det jeg snak­ker imot, er syn­te­tisk kje­mi, sier han.

– Fløi­stad og Ja­kob­sen be­skri­ver deg som en kvakk­sal­ver som dri­ver uten vi­ten­ska­pe­lig do­ku­men­ta­sjon bak dine råd.

– Å bru­ke or­det kvakk­sal­ver sier jo bare at de mang­ler ord for å be­skri­ve noe de ikke kan noe om. Man hå­ner det man ikke for­står. Alt jeg skri­ver i boka kan do­ku­men­te­res hvor som helst. Jeg tar ut­gangs­punkt i hvor­dan na­tu­ren fun­ge­rer, og jeg kan stå in­ne for alt som står der. De to dri­ver med gart­ner­virk­som­het som er helt ut­da­tert, det var slik vi holdt på i 70og 80-åre­ne. De sprøy­ter fort­satt plan­ter med gift.

AMFETAMIN

– Men det ser jo ut som det vir­ker der­som man be­sø­ker samt­li­ge nors­ke pro­fe­sjo­nel­le gart­ne­ri­er i Nor­ge?

– Jo, men plan­te­ne blir syke. Hel­dig­vis er det fle­re og fle­re pro­fe­sjo­nel­le gart­ne­ri­er som skjøn­ner hva le­ven­de jord be­tyr for en plan­te. Gjød­sel er som amfetamin for plan­te­ne, de over­sti­mu­le­res og det gjør ofte at de blir syke i etter­kant.

FOTO: TOR­STEIN ØEN

Gart­ner Mor­ten Bragdø er en av Nor­ges mest kjen­te og bruk­te råd­gi­ver for tips om hagen i me­dia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.