– Hen­ger ikke på greip

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Pro­fes­sor Hans Rag­nar Gisle­rød ved Fa­kul­tet for bio­vi­ten­skap, Insti­tutt for plante­vi­ten­skap ved Nor­ges mil­jø- og bio­vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet på Ås for­står godt at fle­re rea­ge­rer på ut­ta­lel­se­ne til Mor­ten Bragdø.

– Det­te hen­ger ikke på greip, og frem­står rett og slett som tul­le­te. For en­hver som har kunn­ska­per på om­rå­det frem­står en ut­ta­lel­se om at gjød­sel er som amfetamin for plan­ter som tul­le­te. Det sam­me gjel­der på­stan­den om at gjød­sel for­år­sa­ker syk­dom, sier Hans Rag­nar Gisle­rød.

Pro­fes­so­ren sier at en­hver hage­ei­er som øns­ker ri­me­lig god vekst må til­fø­re jor­da næ­ring. Han me­ner de fles­te er tjent med å slen­ge på litt kunst­gjød­sel om vår­en og kan­skje en gang se­ne­re i se­son­gen.

Når han blir bedt om å kom­men­te­re Mor­ten Bragdøs ut­sagn om at det bare kun­ne skjedd i NordKorea at Gart­ner­sko­len ga Ya­ras gjøds­lings­ta­bell i jord­lære, kom­mer lat­te­ren.

– En kan sik­kert ha uli­ke me­nin­ger om Ya­ras gjøds­lings­ta­bell, men en slik ut­ta­lel­se hen­ger ikke på greip, sier pro­fes­so­ren.

Gisle­rød kan hel­ler ikke se noe galt i å bru­ke bark som dek­ke frem­for at bar­ken går til for­bren­ning.

For­di mye av kom­post­jor­da på mar­ke­det er av svært dår­lig kva­li­tet, er også torv et greit al­ter­na­tiv for hage­ei­ere, me­ner pro­fes­so­ren.

●● Merk: Fædre­lands­ven­nen har et kom­mer­si­elt sam­ar­beid med Rande­sund Hage­sen­ter i for­bin­del­se med dis­tri­bu­sjon og mar­keds­fø­ring av hage­boka til Bragdø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.