Redd bar­na: – Nav bry­ter barne­kon­ven­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CONNIE BENTZRUD ROALD ANKERSEN

Selv om Nav er for­plik­tet til å ta hen­syn til barns bes­te, er det ikke all­tid det blir gjort, me­ner Redd Bar­na.

– Det som er vik­tig i dis­se sa­ke­ne er at man tar hen­syn til bar­nets bes­te, sier sek­sjons­le­der i Redd Bar­na, Thale Sky­bak.

Nav er etter FNS Barne­kon­ven­sjon for­plik­tet til å ta hen­syn til bar­nets bes­te, så len­ge bar­net er be­rørt.

– I den­ne sa­ken kan det vir­ke som at man ikke har tatt den vur­de­rin­gen, sier sek­sjons­le­der i Redd bar­na, Thale Sky­bak.

– Her hand­ler det om at Nav vur­de­rer en mors si­tua­sjon uten å ta hen­syn til hvil­ken kon­se­kvens det får for bar­na hen­nes, leg­ger hun til.

FAR ER UT­VIST

Fædre­lands­ven­nen har skre­vet om Nina Ba­ad­stø og hen­nes mann Ha­di Wa­he­di. Han har vært ut­vist fra Nor­ge i tre og et halvt år. De har to små barn sam­men, men Ba­ad­stø for­sør­ger dem ale­ne. Li­ke­vel får hun ikke støt­te som alene­for­sør­ger. Nors­ke myn­dig­he­ter har satt inn­vand­rings­re­gu­le­ren­de hen­syn foran bar­nas bes­te, og me­ner kon­takt kan opp­rett­hol­des med elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon.

I UDIS ved­tak om ut­vis­ning av bar­nas far, hev­des det at sa­ken er vur­dert etter Barne­kon­ven­sjo­nens reg­ler om bar­nas bes­te. I av­sla­get på søk­nad om fa­mi­lie­gjen­for­ening i 2016 skri­ver de blant an­net:

«Barne­kon­ven­sjo­nen ar­tik­kel 3 gir ikke i seg selv noe opp­holds­grunn­lag i Nor­ge, men på­leg­ger ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne å vekt­leg­ge hen­sy­net til bar­nets bes­te i alle ved­tak som di­rek­te be­rø­rer barn.»

I NAVS ved­tak er bar­nas ret­tig­he­ter ikke nevnt med ett ord.

– Bry­ter NAV Barne­kon­ven­sjo­nen?

– Ja, så len­ge man ikke tar hen­syn til bar­nets bes­te og bar­nas si­tua­sjon. Alle of­fent­li­ge eta­ter i Nor­ge er for­plik­tet til å føl­ge Barne­kon­ven­sjo­nen. Den er in­kor­po­rert i norsk lov og skal være sty­ren­de re­gel­verk for alle hand­lin­ger som be­rø­rer barn.

NAV me­ner de for­hol­der seg til gjel­den­de lo­ver og reg­ler.

– Norsk lov for­ut­set­tes å være i tråd med barne­kon­ven­sjo­nen, og NAV føl­ger de lo­ver og reg­ler som Stor­tin­get har ved­tatt, skri­ver Kjer­sti Mon­land, ytel­ses­di­rek­tør i Ar­beidsog vel­ferds­di­rek­to­ra­tet i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

– OF­FENT­LIG AN­SVAR

Redd bar­na har for­stå­el­se for at for­eld­re som får val­get mel­lom fa­mi­lie­gjen­for­ening el­ler fat­tig­dom står i et di­lem­ma.

– Det er der det of­fent­li­ge hjelpe­ap­pa­ra­tet har an­sva­ret for å ta gode vur­de­rin­ger som er til barns bes­te. Og da skal de ta hen­syn til og leg­ge til ret­te for at fat­tes ved­tak som gjør at barn i Nor­ge har det bra, sier Sky­bak.

FOTO: NTB SCANPIX

Thale Sky­bak i Redd Bar­na, her i sam­ta­le med barne­om­bud An­ne Lind­boe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.