FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Barne­kon­ven­sjo­nen om barns bes­te

FNS Barne­kon­ven­sjon ar­tik­kel tre sier føl­gen­de:

● «Ved alle hand­lin­ger som be­rø­rer barn, en­ten de fore­tas av of­fent­li­ge el­ler pri­va­te vel­ferds­or­ga­ni­sa­sjo­ner, dom­sto­ler, ad­mi­ni­stra­ti­ve myn­dig­he­ter el­ler lov­gi­ven­de or­ga­ner, skal bar­nets bes­te være et grunn­leg­gen­de hen­syn».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.