– Menn vil ikke job­be del­tid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Op­po­si­sjons­le­de­ren i fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der me­ner fær­re del­tids­stil­lin­ger vil gjø­re det enk­le­re å re­krut­te­re an­sat­te til helse­ve­se­net.

– Skal syke­hus og syke­hjem fram­over lyk­kes med å re­krut­te­re syke­plei­ere og an­net helse­per­so­nell nyt­ter det ikke å fort­set­te med å ly­se ut små del­tids­stil­lin­ger, sier fyl­kes­po­li­ti­ker Ran­di Øver­land (Ap).

Hun vi­ser til Fædre­lands­ven­nens oppslag for­ri­ge uke, der det gikk fram at det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å re­krut­te­re syke­plei­ere. Iføl­ge den sto­re be­drifts­un­der­sø­kel­sen til Nav Vest-ag­der skal det i år opp­ret­tes 400 nye stil­lin­ger i helse- og so­sial­sek­to­ren i fyl­ket. I til­legg til dis­se an­set­tel­se­ne kom­mer alle som skal er­stat­te de som går av med pen­sjon el­ler av and­re grun­ner slut­ter i job­ben.

VIL HA FLE­RE MENN

– Fle­re menn bør mo­ti­ve­res til å søke ut­dan­ning og jobb i helse­ve­se­net, men det fin­nes vel knapt en mann som vil ta til tak­ke med en del­tids­stil­ling. Menn vil ikke job­be del­tid. Nå som det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å re­krut­te­re for ek­sem­pel syke­plei­ere bør syke­hu­se­ne og syke­hjem­me­ne i lands­de­len be­nyt­te an­led­ning til vir­ke­lig å få lagt til ret­te for he­le stil­lin­ger, sier Ran­di Øver­land.

– Må TIL­BY EKS­TRA LØNN

Fyl­kes­le­der i Norsk Syke­plei- er­for­bund i Vest-ag­der, Rag­ne Quin­te­ros, me­ner kom­mu­ne­ne må til­by høy­ere lønn og tur­nu­ser som er til å leve med for å sik­re seg de syke­plei­er­ne de fram­over vil få be­hov for.

– Jeg kan ikke for­stå at det er upro­ble­ma­tisk for kom­mu­ner å til­by in­ge­ni­ø­rer eks­tra lønn, mens det­te virke­mid­de­let som re­gel sit­ter svært langt in­ne når det gjel­der syke­plei­ere, sier Rag­ne Quin­te­ros.

Vennesla kom­mu­ne til­byr syke­plei­er­ne 15.000 kro­ner over ta­riff­lønn. Det tror ho­ved­til­lits­valgt for syke­plei­er­ne i kom­mu­nen, Eli­sa­beth Jeppe­støl, er helt nød­ven­dig for å få nok sø­ke­re.

– Det er li­ke­vel få sø­ke­re til ut­lys­te stil­lin­ger. Vi prø­ver også å til­by størst mu­lig stil­lin­ger for å gjø­re det at­trak­tivt for fle­re å søke, sier hun.

DESENTRALISERT

Ran­di Øver­land sit­ter i sty­ret for Lis­ter Kom­pe­tan­se, og vil der ta ini­tia­tiv for å få etab­lert et del­tids­stu­die i syke­pleie slik også kli­nikk­sjef An­net­te So­lin­ski ved Sør­lan­det i syke­hus Flekke­fjord etter­ly­ser.

I sam­ar­beid med Uni­ver­si­te­tet i Ag­der star­ter det fra høs­ten opp et desentralisert helse­søs­ter­stu­die.

ARKIVFOTO

Ap-po­li­ti­ker Ran­di Øver­land får støt­te av til­lits­valg­te i helse­og so­sial­sek­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.