Med­lem­skap for for­ent Ir­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stats- og re­gje­rings­sje­fe­ne i lan­de­ne som blir væ­ren­de i EU når Stor­bri­tan­nia går ut, ven­tes lør­dag å kom­me med en ga­ran­ti om med­lem­skap for et for­ent Ir­land.

I ga­ran­ti­en ven­tes stats- og re­gje­rings­sje­fe­ne i de 27 med­lems­lan­de­ne å be­kref­te løf­tet fra den så­kal­te lang­fre­dags­avta- len, freds­av­ta­len for Nord-ir­land som ble inn­gått i 1998. Det be­tyr at Nord-ir­land auto­ma­tisk vil bli en del av EU der­som nor­di­re­ne stem­mer for å gå ut av Stor­bri­tan­nia og for­ene seg med Ir­land i ste­det. En til­sva­ren­de ga­ran­ti ble gitt før gjen­for­enin­gen av Tysk­land i 1990. Hoved­for­må­let med lør­da­gens toppmøte i Brussel er å ved­ta et sett med ret­nings­lin­jer for brexit­for­hand­lin­ge­ne med Stor­bri­tan­nia.

FOTO: NTB SCANPIX

EUS pre­si­dent Do­nald Tusk sam­men med Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.