17,1

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

PRO­SENT

har Tyr­kias inn­tek­ter fra tu­ris­me stupt med i førs­te kvar­tal av 2017.

Tyr­kia tjen­te 28,5 mil­li­ar­der kro­ner på tu­ris­me de førs­te tre må­ne­de­ne i 2017. Det er en ned­gang på 17,1 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor, iføl­ge det stat­li­ge ny­hets­by­rå­et Turk­stat.

I 2016 had­de Tyr­kia al­le­re­de opp­levd en stor ned­tur i an­tall uten­lands­ke be­sø­ken­de til lan­det. Tren­den star­tet i and­re halv­del av 2015 og har fort­satt kon­ti­nu­er­lig si­den den gang.

Tyr­kia stre­ver med usta­bi­li­tet knyt­tet til kon­flikt, ter­ro­ris­me og etter­døn­nin­ge­ne av et mis­lyk­ket kupp­for­søk i juli 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.