Jo­nas B. Gun­der­sen solgt til Jo­nas B. Gun­der­sen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Res­tau­ran­ten Jo­nas B. Gun­der­sen gjen­opp­står på Ned­re Torv – i nye lo­ka­ler og med ny ei­er.

– Det har vært uenig­het om kon­sept­ut­vik­ling og på­lag­te nye in­ves­te­rin­ger, skri­ver res­tau­rant­grün­der Hen­ning Ross Vesta­vik i en sms til Fædre­lands­ven­nen.

48-årin­gen er kjent som ini­tia­tiv­ta­ker og pri­mus mo­tor for pub­li­kums­mag­ne­te­ne «Som­mer på Tor­vet» og «Spis i 100».

Nå har han solgt res­tau­ran­ten Jo­nas B. Gun­der­sen, som han etab­ler­te i 2008.

SOLG­TE SEG UT

Sam­me år fikk han med seg nabod­ri­ver­ne på å ar­ran­ge­re tors­dags­kon­ser­ter, som sist gang – i 2015 – sam­let over 30.000 fest­stem­te.

– Vi øns­ket ikke å fort­set­te sam­ar­bei­det med Jo­nas B.-kje­den og solg­te res­tau­ran­ten og lei­e­kon­trak­ten til­ba­ke til dem. Jeg har in­gen umid­del­ba­re pla­ner for frem­ti­den, opp­ly­ser Vesta­vik, som eide Har­vey’s sports­bar i Toll­bod­gata før han flyt­tet til Tor­vet.

Sam­men med kona drev han også pu­ben The Red Lion ved Bør­s­par­ken, men meld­te i fjor som­mer opp­bud etter et snaut års ma­ger drift.

I star­ten av juni åp­ner Jo­nas B. i nytt lo­ka­le, ett hakk til venst­re for det gam­le – som på sin side over­tas av den ver­dens­om­spen­nen­de kaffe­bar­kje­den Star­bucks.

Kje­dens grunn­leg­ger og ei­er av­vi­ser kon­flikt.

– Da res­tau­ran­ten ble stengt for et par år si­den var tan­ken at Hen­ning skul­le åpne igjen. Men så ble det ikke sånn, vi kjøp­te ham ut og vel­ger nå å gjø­re det selv. Jeg kjen­ner meg ikke igjen at det er uenig­het om drif­ten, sier To­re Gjeste­land fra Sandnes.

– Ble Vesta­vik på­lagt nye in­ves­te­rin­ger?

– Jeg har ikke lyst til å kom­men­te­re det, men vi er i hvert fall vel­dig for­nøyd med at res­tau­ran­ten får et skik­ke­lig løft, sva­rer Gjeste­land.

«Som­mer på Tor­vet» gjør come­back i år.

Res­tau­ran­ten får ut­vi­det ute­de­len fra tre til fem me­ter ut fra hus­veg­gen, an­tall sto­ler fra 45 til 90 – i til­legg til 130 in­ne.

SPENT På DET NYE TOR­VET

– Det som skjer i kvar­ta­let er vel­dig spen­nen­de. Vi ser for oss at Tor­vet får en ny og enda vik­ti­ge­re po­si­sjon, noe vi vil være med og bi­dra til, sier grün­de­ren.

Han star­tet res­tau­rant­kje­den i Man­dal i 1991. I dag er den etab­lert i Dram­men, Kongs­berg, Pors­grunn og Lyng­dal, i til­legg til Kris­tian­sand.

Nå skal av­de­lin­gen på Tor­vet bli kje­dens flagg­skip.

– Vi bru­ker an­led­nin­gen til å opp­da­te­re kon­sep­tet, og he­le mat­pro­fi­len blir ska­lert opp. Det­te blir nes­te ge­ne­ra­sjon Jo­nas B., en pi­lot for res­ten av kje­den, opp­ly­ser Gjeste­land.

Torv­kvar­ta­let byg­ges om for 450 mil­lio­ner kro­ner i regi av Chris­ti­ans­holm Eien­dom, Kvad­ra­tu­rens størs­te eien­doms­sel­skap.

Kles­gi­gan­ten Za­ra blir det størs­te trekk­plas­te­ret i en ny in­nen- dørs handle­gate, som åp­ner dø­re­ne i ok­to­ber i år.

Kvar­ta­let skal også rom­me ho­ved­kon­tor for Nor­dea, nytt medie­hus for Fædre­lands­ven­nen og stor­ho­tell med 195 rom, som fer­dig­stil­les førs­te halv­år nes­te år.

Hus­ei­er Chris­ti­ans­holm Eien­dom er in­for­mert om at Sand­nes­man­nen Tho­mas Bernt­sen blir ny dag­lig le­der.

– Det­te er en sak mel­lom kje­de og leie­ta­ker. Vi opp­fat­ter Vesta­vik som en bran­sje­mann som har vært flink til det han har holdt på med, sier ei­en­doms­ut­vik­ler Gis­le Bjørs­rud Bø.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Jo­nas B. Gun­der­sen åp­ner sen­tralt her i det rød­li­ge byg­get ved Ned­re Torv i juni. På hver side kom­mer Star­bucks (t.h.) og en ny res­tau­rant (t.v.) i regi av Geir Le­greid, by­ens res­tau­rant­kon­ge.

FOTO: ARKIVFOTO

Hen­ning Ross Vesta­vik fo­to­gra­fert un­der «Som­mer på Tor­vet».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.