Folke­trygd­fon­det økte med 3,5 mil­li­ar­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Sta­tens pen­sjons­fond Nor­ge økte med 3,5 mil­li­ar­der kro­ner til 215,8 mil­li­ar­der i førs­te kvar­tal. Av­kast­nin­gen for Sta­tens pen­sjons­fond Nor­ge, som Folke­trygd­fon­det for­val­ter, var 1,7 pro­sent i førs­te kvar­tal. Gjen­nom­snitt­lig av­kast­ning de sis­te ti åre­ne er 6,9 pro­sen. Både ak­sje­por­te­føl­jen og rente­por­te­føl­jen bi­dro po­si­tivt i både kvar­ta­let og ti­års­pe­rio­den. Av­kast­nin­gen for ak­sje­por­te­føl­jen var på 2,0 pro­sent i førs­te kvar­tal, 0,2 pro­sent­po­eng bed­re enn re­fe­ranse­in­dek­sen. For rente­por­te­føl­jen var av­kast­nin­gen på 1,2 pro- sent, 0,4 pro­sent­po­eng bed­re enn in­dek­sen. De sis­te ti åre­ne er gjen­nom­snitt­lig av­kast­ning for ak­sje­por­te­føl­jen 6,1 pro­sent og for rente­por­te­føl­jen 6,3 pro­sent, som er hen­holds­vis 1,4 og 0,8 pro­sent­po­eng høy­ere enn re­fe­ranse­in­dek­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.