Fak­ta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Be­gre­per

● Kilde­ko­den i pro­gram­vare er som opp­skrif­ten på en mat­rett. I fri pro­gram­vare er opp­skrif­ten fritt til­gjen­ge­lig for alle som vil se hva den inne­hol­der, for­bed­re den el­ler dele den. Noen bru­ker be­gre­pet åpen kilde­kode om fri pro­gram­vare.

● Stan­dar­der er tek­nis­ke spe­si­fi­ka­sjo­ner som folk kan sam­le seg om. I ma­topp­skrif­ter er «de­si­li­ter» og «gram» måle­en­he­ter som alle vet hva be­tyr. En It-stan­dard er åpen hvis alle kan bru­ke den uten be­grens­nin­ger og uten å måt­te be om lov.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.