Data­hjer­ne­nes opp­rør

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fri pro­gram­vare var på fram­marsj i Nor­ge og i and­re land. Da sat­te Micro­soft inn sin glo­ba­le hær av lob­by­is­ter.

Ons­dag 9. april 2008 gikk en uvan­lig pro­se­sjon fra Det nors­ke teat­ret i Oslo: Et de­mon­stra­sjons­tog mot Micro­soft. Rus­tet med pla­kat­krav som man måt­te være gans­ke langt inn­un­der tas­ta­tu­ret på pc-en for å for­stå, la rundt 150 per­soner i vei. – Vi had­de nok ikke fått folk til å kom­me fra he­le Nor­ge for å bli med, sier Hå­kon Wi­um Lie, en av ar­ran­gø­re­ne. – Men vi klar­te å få en hel kon­fe­ran­se om åpen kilde­kode i sko­len, til å kom­me. I lunsj­pau­sen.

Flok­ken be­sto iføl­ge en ob­ser­va­tør av «man­ge av de glu­pes­te data­fol­ke­ne i Nor­ge». En av de som sto på for­tau­et da de ség for­bi, var Micro­softs nors­ke lob­by­ist. Han var kan­skje også en av de få som skjøn­te både bud­ska­pet og fø­lel­se­ne som var i sving: «Nei til OOXML som Iso-stan­dard!», «Micro­soft: Støtt ODF!» og «ECMA: Trekk til­ba­ke OOXML!».

En uke tid­li­ge­re had­de han og Micro­soft-lob­by­is­ter over he­le ver­den kun­net spret­te sjam­pan­jen etter en av sine vir­ke­lig sto­re suk­ses­ser: De had­de klart å over­be­vi­se til­strek­ke­lig man­ge land om at for­ma­tet OOXML for­tjen­te å få stem­pel som en åpen stan­dard av ISO, den in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­nen som fast­set­ter stan­dar­der in­nen­for en rek­ke om­rå­der. OOXML er for­ma­tet som Micro­softs Office-pro­gram­mer er skre­vet i.

Mye sto på spill for Micro­soft: Fri pro­gram­vare var på fram­marsj. For­ma­tet ODF, Open Do­cu­ment For­mat, var blitt god­kjent som åpen stan­dard av ISO et par år tid­li­ge­re.

Micro­soft had­de prøvd å få Iso-stem­pel på OOXML også, men fei­let. For man­ge land sa nei. Nor­ge var blant dem.

Der­med star­tet et in­tenst lobby­ar­beid over he­le klo­den for å snu mot­stand til støt­te.

Den­ne gan­gen lyk­tes inn­sat­sen. 1. april 2008 er- klær­te ISO Micro­soft-for­ma­tet for åpen stan­dard. Det var med stem­men til Stan­dard Nor­ge, som had­de snudd 180 gra­der og stemt mot sin egen fag­ko­mi­te.

Blant eks­per­te­ne slo ved­ta­ket ned som en bom­be. Ut­vik­lin­gen i ret­ning av åpne stan­dar­der er slutt, er­klær­te Martin Bryan, som had­de stått i spis­sen for den in­ter­na­sjo­na­le fag­ko­mi­te­en i ISO. – I ste­det får vi «kon­sern-stan­dar­di­se­ring», noe jeg har kjem­pet mot i 20 år.

I Nor­ge im­plo­der­te fag­ko­mi­te­en da 13 av 23 med­lem­mer trakk seg i pro­test. Wi­um Lie, som er tek­no­logi­di­rek­tør i Ope­ra Software, var en av dem. I et brev be­skyld­te han og de and­re Stan­dard Nor­ge for å ha gitt etter for press fra Micro­soft. De kal­te OOXML for «umo­den, ubru­ke­lig og ufor­tjent til å bli Iso-stan­dard».

– Det­te er noe av det tris­tes­te jeg har opp­levd i stan­dar­di­se­ring, sier Wi­um Lie fort­satt. – Man skal ikke kun­ne kjø­pe seg en stan­dard.

Han be­skri­ver pro­ses­sen som «fæl» og me­ner Micro­soft Nor­ge opp­tråd­te «ure­de­lig». – Stan­dard Nor­ge fikk 37 like­ly­den­de brev fra Micro­soft-kun­der som had­de sig­nert på at de øns­ket OOXML som stan­dard. En kom­mu­ne her, en etat der, var blitt over­talt til å sig­ne­re. Uten at jeg helt skjøn­ner hvor­dan, klar­te Micro­softs lob­by­ist å over­be­vi­se Stan­dard Nor­ge om at dis­se bre­ve­ne skul­le tel­le mer enn fag­ko­mi­té­en som had­de sagt nei, sier Wi­um Lie.

For of­fen­si­ven for fri pro­gram­vare i det of­fent­li­ge gikk luf­ta gikk litt ut av bal­lon­gen da Micro­soft lyk­tes med å få sitt for­mat stan­dar­di­sert, me­ner itråd­gi­ver Bjørn Venn i Akers­hus fyl­kes­kom­mu­ne. – Det er i alle fall len­ge si­den te­ma­et ble hef­tig dis­ku­tert. Micro­soft klar­te å over­be­vi­se de fles­te om at for­ma­tet var åpent nok.

In­vesti­ga­te Euro­pe har bedt Micro­soft Nor­ge sva­re på spørs­mål om det som skjed­de. Det øns­ker sel­ska­pet ikke å gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.