Fak­ta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Micro­soft Cor­po­ra­tion

● Nav­net er dan­net av de en­gels­ke or­de­ne for mikro­data­ma­skin (mic­rocom­pu­ter) og pro­gram­vare (software).

● Ver­dens størs­te data­pro­gram­vare­sel­skap og ble grunn­lagt i 1975 av Bill Ga­tes og Paul Al­len. Gjen­nom­brud­det kom i 1981 da sel­ska­pet la­get ope­ra­tiv­sys­te­met MS-DOS (Micro­soft Disk Ope­ra­ting Sys­tem) til IBMS opp­rin­ne­li­ge per­son­li­ge data­ma­skin (pc) og sik­ret seg ret­ten til å li­sen­siere sys­te­met til and­re le­ve­ran­dø­rer.

● Micro­soft har si­den de­fi­nert stan­dar­den for ope­ra­tiv­sys­tem for pc-er ba­sert på mikro­pro­ses­so­rer fra In­tel. Etter syk­dom for­lot Al­len sel­ska­pet i 1983, og Micro­soft ble børs­no­tert i 1986.

● Det nære sam­ar­bei­det med IBM tok slutt i 1991. I åre­ne etter etab­ler­te Micro­soft Win­dows som stan­dard gra­fisk bru­ker­grense­snitt på In­tel-ba­ser­te pc-er, og do­mi­ner­te etter hvert også mar­ke­det med kon­tor­pak­ken Office be­stå­en­de av tekst­be­hand­ler, regne­ark, pre­sen­ta­sjons­pro­gram, e-post­kli­ent, per­son­lig data­base med mer.

● Micro­softs for­ret­nings­prak­sis ut­løs­te anti­trust­sa­ker mot sel­ska­pet i både USA (fra 1998) og EU (fra 2003). Sa­ken i USA ble mar­kert av en dom i juni 2000 som krev­de at Micro­soft måt­te de­les, men da Ge­or­ge W. Bush over­tok som pre­si­dent i 2001, la myn­dig­he­te­ne om kur­sen, og sa­ken end­te med et for­lik. En dom i EU i 2004 påla Micro­soft en bot på 497 mil­lio­ner euro med mer.

● Ho­ved­kon­to­ret er i Red­mond, Washing­ton, og sel­ska­pet har cir­ka 118.000 an­sat­te glo­balt. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør er Sa­tya Nadel­la, mens grunn­leg­ge­ren Ga­tes er styre­med­lem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.