Ar­bei­der­par­ti­et og K-en

Faedrelandsvennen - - MENING - Stor­tings­re­pre­sen­tant Vest-ag­der Ap

I avi­sen 28. april bru­ker Mat­la­ry sto­re pro­fes­so­ra­le bok­sta­ver. Av særs slett kva­li­tet.

Har men­neske­sy­net i sko­len vært ukris­te­lig i alle år før 2014, da K-en kom inn? El­ler me­ner hun and­re som var mot inn­fø­ring av K-en er like sto­re krig­fø­re­re mot kris­ten­dom­men som hun me­ner Ar­bei­der­par­ti­et er?

Mat­la­ry kan ikke ha satt seg sær­lig inn i hva sa­ken drei­er seg om når hun me­ner Ar­bei­der­par­ti­et vil fjer­ne un­der­vis­nin­gen i kris­ten­dom i sko­len, men hun er ty­de­lig­vis en lyd­hør tje­ner for Høy­res kom­mu­ni­ka­sjons­stra­te­ger.

Det hun skri­ver med­fø­rer ikke rik­tig­het. Å fjer­ne K-en har in­gen ting med inn­hol­det i fa­get å gjø­re. Den­ne sa­ken rok­ker ikke ved at kris­ten­dom­men og den krist­ne kul­tur­ar­ven er en stor og selv­sagt del av RLE­fa­get, slik også lære­pla­nen slår fast. Og slik det har vært si­den vår re­gje­ring inn­før­te fa­get i 2008. K-en ble tatt ut etter dom i men­neske­retts­dom­sto­len i 2004 og RLE ble nav­net på fa­get. Fag­pla­nen end­res ikke. Det er, slik jeg tol­ket (det lil­le) fler­tal­let, en for­stå­el­se av at K-en lig­ger i R en, alt­så re­li­gion. Ar­bei­der­par­ti­et stem­te mot nav­ne­end­rin­gen i Stor­tin­get i 2014. Uten at det av­sted­kom et opp­rør fra ver­ken Høy­re el­ler FRP­po­li­ti­ke­re, el­ler at Mat­la­ry fant fram pen­nen sin da.

Hun trek­ker den slut­ning, uten sær­lig ana­ly­se alt­så, at «Å fjer­ne kris­ten­dom­mens spe­si­el­le plass i un­der­vis­nin­gen er uhy­re ra­di­kalt, det er en krigs­er­klæ­ring.»

Hun kon­klu­de­rer med at ved­ta­ket le­der til at KRF der­med ikke kan re­gje­re sam­men med Ar­bei­der­par­ti­et. I mot­set­ning til det Krf-le­der Harei­de har ut­talt til Da­gens Næ­rings­liv den 24.4. Men Mat­la­ry er kan­skje ikke så opp­da­tert på KRF­po­li­tikk etter at hun meld­te seg ut av KRF for noen år si­den. Nå har hun stør­re inn­sikt i Høy­res valg­kamp­stra­te­gi, og er blitt et ledd i Høy­res skrem­sels­ak­sjon i den­ne sa­ken.

På­stan­den om at det å end­re et navn som har ek­sis­tert i mind­re enn to år skal true vår krist­ne hu­ma­nis­tis­ke kul­tur­arv fal­ler på sin egen uri­me­lig­het. Og jeg blir be­kym­ret når jeg ser at Haa­land bru­ker en nav­ne­end­ring til å pis­ke opp en helt usak­lig og grum­se­te de­batt om kul­tur­kamp og bru­ker en re­to­rikk om «oss mot dem».

Etter ti­år med bråk, rett­sa­ker og fri­taks­ord­nin­ger, klar­te re­gje­rin­gen Stol­ten­berg om­si­der å ska­pe ro rundt fa­get da vi inn­før­te RLE i 2008. Nå ser vi at FRP og H-re­gje­rin­gen for­sø­ker å bru­ke vårt lands­møte­ved­tak til å ska­pe ny uro, godt hjul­pet av Haa­land Mat­la­ry. Det er ikke bare uhel­dig, det er også uan­svar­lig.

Fak­ta: Høy­re stem­te for å ikke ta inn K en for­ri­ge gang det var til be­hand­ling i Stor­tin­get. KRF fikk for­hand­let den inn i 2014. Det var en Ar­bei­der­parti­styrt re­gje­ring som inn­før­te RLE fa­get i sko­len. K en kom inn i 2014. Lands­mø­tet har ver­ken sagt noe el­ler gjort ved­tak som be­rø­rer inn­hol­det i fa­get.

Høy­res pro­gram for den­ne pe­rio­den sier hel­ler in­gen­ting om å inn­føre K-en i KRLE. «K-en» ble inn­ført i sam­ar­beids­av­ta­len, og er kun re­sul­ta­tet av for­hand­lin­ge­ne med KRF. Tre av fire hø­rings­ut­ta­lel­ser var mot end­rin­ge­ne. Av de som var for var det kun Norsk Lek­tor­lag, i til­legg til et svært lite ut­valg kom­mu­ner og Fyl­kes­kom­mu­ner.

– Ut­dan­nings­for­bun­det og Sko­le­nes Lands­for­bund var mot - De som ut­dan­ner læ­re­re, på uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler, var mot.

– Læ­re­stu­den­te­ne selv, i Pe­da­gog­stu­den­te­ne, var mot - Na­sjo­nalt fag­råd for kris­ten­doms­kunn­skap og re­li­gions­vi­ten­skap var mot - Norsk Re­li­gions­pe­da­go­gisk Forsk­nings­fo­rum var mot - Kir­ke­lig pe­da­go­gisk sen­ter var mot - Na­sjo­nalt sen­ter for fler­kul­tu­rell opp­læ­ring var mot - For­eldre­ut­val­get i grunn­sko­len var mot - Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bu­det var mot - Og det sto­re fler­tal­let av lan­dets bis­ko­per var mot (7 av 12; 2 var nøy­tra­le, kun 3 var for).

❞ Jeg blir be­kym­ret når jeg ser at Haa­land bru­ker en nav­ne­end­ring til å pis­ke opp en helt usak­lig og grum­se­te de­batt

KA­RI HEN­RIK­SEN,

FOTO: ILLUSTRASJON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.