Ar­beids­folk for­tje­ner trygg­het

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fast jobb gir trygg­het. Re­gje­rin­gens ra­se­ring av Ar­beids­miljø­lo­ven har der­imot gitt mer mid­ler­ti­dig­het og mer usik­ker­het. End­rin­ge­ne må re­ver­se­res og Ar­beids­miljø­lo­ven må styr­kes.

●● SV job­ber for et ar­beids­liv med tryg­ge ram­mer, med­be­stem­mel­se og små lønns­for­skjel­ler. Du skal ha fast jobb, og du skal vite at du har ei lønn å leve av nes­te må­ned også. Du skal ha til­legg hvis du må job­be over­tid el­ler på vans­ke­li­ge tids­punk­ter. Det­te har vært re­ge­len i norsk ar­beids­liv, og SV står sam­men med fag­be­ve­gel­sen i kampen for at det skal være sånn også i fram­ti­da.

Men vi ser at for man­ge er trygg­he­ten tru­et. Use­riø­se ak­tø­rer bi­drar til at svart ar­beid vokser fram, an­de­len fag­or­ga­ni­ser­te syn­ker i en del bran­sjer og Eøs-av­ta­len be­gren­ser ar­beids­ta­ker­nes makt og ret­tig­he­ter i Nor­ge. Sam­ti­dig svek­ker re­gje­rin­gen Ar­beids­miljø­lo­ven og ar­beids­ta­ker­nes vern.

Bygge­bran­sjen og ute­livs­bran­sjen er blant de med mest ne­ga­tiv ut­vik­ling. I dag er det lov­løse til­stan­der på man­ge nors­ke bygge­plas­ser. Un­der­sø­kel­ser ty­der på at an­de­len an­sat­te i bygge­bran­sjen som har fast jobb er hal­vert fra 2007 til 2015. Sam­ti­dig øker om­fan­get av inn­lei­de per­soner fra be­man­nings­by­rå­er kraf­tig. Da Ar­beids­til­sy­net i fjor un­der­søk­te 3000 be­drif­ter i ute­livs­bran­sjen, fant de at he­le 80 % av dem bry­ter Ar­beids­miljø­lo­ven. An­sat­te får ikke over­tids­be­talt, mang­ler ar­beids­av­ta­ler og man­ge får ikke in­for­ma­sjon om hva de har krav på. I den­ne bran­sjen er det også svært ut­bredt med so­si­al dum­ping og ulov­lig inn­leid ar­beids­kraft.

Vi vet at man­ge av de som job­ber i be­man­nings­by­rå­er ikke tør å or­ga­ni­se­re seg. Fra fag­be­ve­gel­sen kom­mer det rap­por­ter om ar­bei­de­re som knapt tør å møte til­lits­valg­te i dags­lys. Fra­væ­ret av vel­fun­ge­ren­de klub­ber på ar­beids­plas­se­ne gjør at folk job­ber over­tid uten til­legg og ikke får lønn mel­lom opp­drag. Folk er an­satt, men aner ikke hva de skal tje­ne nes­te må­ned. Og folk tør ikke å si fra om urett, for­di de vet at de ikke får fle­re opp­drag om de gjør det.

Høy­re/frp-re­gje­rin­gen sier de er så opp­tatt av å be­kjem­pe kri­mi­na­li­tet, men akku­rat den­ne kri­mi­na­li­te­ten lar de bare skje. Det er en skam!

1. mai sam­les norsk ar­bei­der­be­ve­gel­se til kamp. Til kamp mot ra­se­rin­gen av ar­beids­li­vet.

Ar­beids­miljø­lo­ven må sik­re at fast jobb og ei trygg inn­tekt er nor­ma­len. Svek­kel­se­ne i lo­ven som Høy­re, Frp, KRF og Venst­re har inn­ført må fjer­nes. Folk i ar­beids­li­vet skal be­hand­les med re­spekt. Der­for vil vi gi mak­ten til fag­be­ve­gel­sen, og spar­ke be­man­nings­by­rå­ene ut av ar­beids­li­vet. Fast jobb og trygg­het skal være

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.