So­sia­lis­men er en ideo­lo­gi

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN PEDERSEN, Søg­ne

Vil be­hers­ke he­le men­nes­ket fra fød­sel til død.

●● På de­batt­sek­sjo­nen i fvn.no er det fle­re de­bat­tan­ter som kom­men­te­rer min ar­tik­kel om «Ar­bei­der­par­ti­et fort­set­ter kampen mot kris­ten­dom­men», fra 25.4.

En­ten for­står ikke de­bat­tan­te­ne hva mitt an­lig­gen­de er, el­ler så vil de snak­ke det bort til noe som ikke er min ho­ved­hen­sikt. La meg igjen pre­si­se­re: so­sia­lis­men er en ideo­lo­gi! En alt­om­fat­ten­de ideo­lo­gi der Sta­ten skal be­stem­me over et men­nes­ke fra fød­sel til død.

Den­ne ideo­lo­gi kan der­for ikke ha noen kon­kur­re­ren­de fi­lo­so­fi, re­li­gion, livs­syn ved sin side. Det­te har ført til at Ap helt fra 1923 ved dets nest­for­mann, pro­fes­sor Ed­vard Bull, har hatt i pro­gram­met at kris­ten­dom­men skal bort fra Nor­ge. Alt som har skjedd ideo­lo­gisk i Nor­ge si­den 1923 har sitt ut­spring i den so­sia­lis­tis­ke ideo­lo­gi: vi ale­ne har mak­ten over men­nes­ket! Hvor­for vil ikke de­bat­tan­te­ne de­bat­te­re den­ne ideo­lo­gi?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.