Ap-jo­nas bør be­kla­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR KLEPPE, po­li­tisk nest­le­der for De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Stats­mi­nis­ter­kan­di­dat for Ap, Jo­nas Gahr Stø­re, bør etter min me­ning sterkt be­kla­ge sine styg­ge ut­ta­lel­ser på lands­mø­tet til Ap om nors­ke sjø­folk - når han «de­mo­ni­se­rer» en stolt yr­kes­grup­pe med ut­ryk­ket «ful­le sjø­fol­ks penge­bruk».

●● Nors­ke sjø­folk har nem­lig en stolt his­to­rie på alle ver­dens hav. Gun­nar Sønste­by, som selv var Nor­ges høy­est de­ko­rer­te bor­ger, ut­tal­te at krigs­sei­ler­ne var de enes­te nord­menn som gjor­de en inn­sats av be­tyd­ning for kri­gens va­rig­het..

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.