Stå sam­men med Palestina

Faedrelandsvennen - - MENING - NILS VI­DAR ENGELIEN, le­der Norsk Folke­hjelp Kris­tian­sand

I år mar­ke­res 50 år med ok­ku­pa­sjon av Palestina og 10 år med blo­ka­de av Gaza. På 1. mai mar­ke­rer vi i Norsk Folke­hjelp so­li­da­ri­tet med pa­le­sti­ner­ne og støt­te til de­res kamp for fred og rett­fer­dig­het.

Etter 50 år med ok­ku­pa­sjon, fort­satt ut­byg­ging av bo­set­tin­ger, kon­fis­ke­ring av ok­ku­pert land samt en hard og bru­tal ti­årig blo­ka­de av Gaza er den hu­ma­ni­tæ­re si­tua­sjo­nen helt uhold­bar for sto­re de­ler av den pa­le­stins­ke be­folk­nin­gen. Av 4,8 mil­lio­ner men­nes­ker på Gaza­stri­pen, Vest­bred­den og Øst-jerusalem reg­ner FN med at minst to mil­lio­ner har be­hov for hu­ma­ni­tær bi­stand i 2017.

På Vest­bred­den bor over 500.000 is­ra­els­ke bo­set­te­re i strid med folke­ret­ten. 43 pro­sent av Vest­bred­den er i stor grad util­gjen­ge­lig for pa­le­sti­ne­re på grunn av de bo­set­tin­ge­ne og til­hø­ren­de in­fra­struk­tur. Is­rael god­kjen­ner sta­dig nye bo­li­ger i bo­set­tin­ge­ne, til tross for at FNS sik­ker­hets­råd har slått fast at bo­set­tin­ge­ne på pa­le­stinsk jord er ulov­li­ge.

I Gaza har de 1,9 mil­lio­ner inn­byg­ger­ne i 10 år blitt be­hand­let som inn­sat­te i et gi­gan­tisk uten­dørs feng­sel gjen­nom den is­ra­els­ke blo­ka­den. Folk mang­ler strøm og rent vann, og øko­no­mi­en er i rui­ner. Man­ge bor i rui­ne­ne fra kri­gen i 2014, på grunn av re­strik­sjo­ner fra is­ra­elsk side på inn­fø­ring av ma­te­ria­ler til gjen­opp­byg­ging. Der­som blo­ka­den fort­set­ter har FN har vars­let at om­rå­det vil være ube­boe­lig in­nen 2020.

Det­te kan vi ikke len­ger to­le­re­re. Der­for vil Norsk Folke­hjelp bru­ke ar­bei­der­be­ve­gel­sens in­ter­na­sjo­na­le so­li­da­ri­tets­dag, 1. mai, til å stå sam­men med folk i Palestina og mot uret­ten de opp­le­ver. Det gjør vi både ved å sam­le inn pen­ger til vårt ar­beid i Palestina, og ved å job­be po­li­tisk for økt støt­te til pa­le­sti­ner­nes sak.

Pen­ge­ne vi sam­ler inn går til Norsk Folke­hjelps ar­beid i Palestina. Gjen­nom sam­ar­beid med pa­le­stins­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner støt­ter vi blant an­net bøn­der slik at de kan dyr­ke jor­den sin og få retts­hjelp til å be­skyt­te den fra å bli kon­fis­kert, og fiske­re som blir be­skutt når de er ute og fisker og får be­slag­lagt bå­te­ne sine av is­ra­els­ke sol­da­ter. Vi gir sko­le­ring til kvin­ner og ung­dom og støt­ter de­res del­ta­kel­se i sam­fun­net, og gir un- der­vis­ning til si­vil­be­folk­nin­gen på Gaza slik at de bed­re kan be­skyt­te seg ved fly- og ra­kett­an­grep. Vi gir også nød­hjelp til noen av de mest ut­sat­te pa­le­sti­ner­ne.

Vi tror at folk for­and­rer ver­den. Skal vi for­and­re si­tua­sjo­nen i Palestina, må også det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net bi­dra. Vi me­ner Nor­ge bør ta grep som skil­ler mel­lom Is­rael og de ulov­li­ge bo­set­tin­ge­ne, og unn­går øko­no­misk sam­kvem med be­drif­ter el­ler and­re som støt­ter opp om bo­set­tin­ge­ne og ok­ku­pa­sjo­nen.

Nor­ge har in­ves­tert mye for å få til en to­stats­løs­ning i Midt­østen. Nå er det på tide å hand­le ak­tivt før det er for sent. En helt kon­kret ting Nor­ge kan gjø­re for å støt­te to­stats­løs­nin­gen, er å an­er­kjen­ne Palestina som stat. En norsk an­er­kjen­nel­se av Palestina vil styr­ke pa­le­sti­ner­nes for­hand­lings­po­si­sjon i en pro­sess der Is­rael har lagt alle pre­mis­se­ne i over tjue år.

Det er sam­hold og so­li­da­ri­tet som gir oss styr­ke til å for­and­re ver­den. Der­for skal vi stå sam­men med folk i Palestina, og støt­te de­res kamp. Den sys­te­ma­tis­ke un­der­tryk­kin­gen av pa­le­sti­ner­ne kan ikke fort­set­te. 50 år med ok­ku­pa­sjon er nok!

❞ På Vest­bred­den bor over 500.000 is­ra­els­ke bo­set­te­re i strid med folke­ret­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Gjen­nom sam­ar­beid med pa­le­stins­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner støt­ter vi blant an­net bøn­der slik at de kan dyr­ke jor­den sin og få retts­hjelp til å be­skyt­te den fra å bli kon­fis­kert, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.