Kris­ten­dom­men har gitt fram­gang og lyk­ke!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg sit­ter med ei lis­te, det er lis­ta over de lan­de­ne der folk er lyk­ke­ligst, over de lan­de­ne der folk har det best i ver­den. Jeg stil­ler meg spørs­må­let: Hvor­for er dis­se lan­de­ne på topp?

●● Er det styre­form? Nei, her er både konge­døm­mer og re­pub­lik­ker. Er det stør­rel­se? Nei, vi fin­ner både Sveits og Ca­na­da på topp 10-lis­ta. Har alle sto­re na­tur­res­sur­ser? Nei, det er fle­re av dis­se lan­de­ne som har lite av det sla­get.

Hva er det da som er fel­les for dis­se lan­de­ne? Det enes­te jeg kan fin­ne som dis­se lan­de­ne har fel­les, er kris­ten­dom­men. Alle lan­de­ne i topp 10-lis­ta, ja, vi kan fak­tisk ta med topp 20, har lan­ge krist­ne tra­di­sjo­ner og har i ge­ne­ra­sjo­ner bygd sam­funn, lov­verk og styre­sett på kris­ten­dom­mens grunn­prin­sip­per og Bi­be­lens 10 bud. Legg mer­ke til at 6 av lan­de­ne i topp 10-lis­ta har kors i flag­get sitt.

Det­te er etter min me­ning god do­ku­men­ta­sjon på at det er kris­ten­dom­mens mo­ral og etikk som vir­ker, og at det er kunn­skap om kris­ten­dom­men folk tren­ger. Vi opp­le­ver at fle­re av de po­li­tis­ke par­ti­ene vil kut­te K-en i KRLe-fa­get og like­stil­le alle re­li­gio­ner i den nors­ke sko­len. De sis­te som kom på ba­nen her var Ar­bei­der­par­ti­et. Det­te er his­to­rie­løst og vi­ser li­ten re­spekt for våre krist­ne røt­ter og de for­fed­re som har brakt oss dit vi er i dag. Kris­ten­dom­men har vært sen­tral i vår sam­funns­opp­byg­ging helt fra Olav Ha­ralds­sons (Den hel­li­ges) tid, og ut fra nevn­te lis­te kan det ikke være tvil om at det er de lan­de­ne som byg­ger på Bi­be­lens grunn­prin­sip­per som fun­ge­rer best på sikt og der folk har det best. .

Nei, Ap, vi tren­ger KRLE, mye K og mind­re RLE, det har «do­ku­men­tert effekt», og er uten tvil det bes­te både for land og folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.